Αναλυτικός και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός με Εφαρμογές σε Διατάξεις Φωτονικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η φυσική και μαθηματική μοντελοποίηση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων που προκύπτουν σε φωτονικά συστήματα, διατάξεις πλασμονικής τεχνολογίας και μεταϋλικών. Νέες μέθοδοι θα εφαρμοστούν στην αριθμητική και υπολογιστική υλοποίηση αυτών, αφού η πλειοψηφία των προσεγγίσεων που ακολουθούνται δεν ισχύουν στις νάνο-διαστάσεις.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Το Έργο (Ε) εντάσσεται στην κατηγορία της βασικής έρευνας, ωστόσο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη προτύπων διατάξεων και εφαμογών
  1. Πλασμονικά κυκλώματα: Με δυνατότητα κατασκευής φωτονικών διατάξεων υψηλής ταχύτητας και ολοκλήρωσης. Συνδιασμός πλασμονικής με φωτονική τεχνολογία πυριτίου, λόγω υψηλής πυκνότητας και ολοκλήρωσης της πρώτης με χαρακτηριστικά της άλλης.
  2. Μεταϋλικά: Το Ε στοχεύει σε βελτιωμένα φωτονικά κυκλώματα, μέσω 1. κατάλληλα σχεδιασμένης μικροδομής με εφαρμογές στις μεθόδους απόκρυψης και υπερεστίασης και 2. στη κατασκευή καινοτόμων μικροκυματικών κυκλωμάτων και κεραιών. 3. Σχεδίαση νέων περιθλαστικών διατάξεων και κατευθυντικών οπτικών συζευκτήρων. 4. Εφαρμογές των οπτικών νηματίων στην τηλεπισκόπιση.
  • Πέραν του Ε θα επιδιωχθεί ανάπτυξη προϊόντων όπως, νανοφωτονικά κυκλώματα και ανάπτυξη βιολογικών αισθητήρων.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων, ανά την Ελλάδα, όπου εργάζονται σε γειτονικά πεδία. Η ανταλλαγή εμπειρίας, μεθοδολογίας και ο κοινός σχεδιασμός για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.

 Δράσεις:

 1. Μελέτη ύπαρξης, ευστάθειας και ελεγξιμότητας οπτικών χωροχρονικών δομών σε διηλεκτρικά μέσα.
 2. Μελέτη της ΗΜ διάδοσης και σχεδίαση φωτονικών και μiκροκυματικών διτάξεων σε διηλεκτρικά και ημιαγωγικά μέσα.
 3. Σχεδίαση φωτονικών νανοδιατάξεων.
 4. Μη γραμμικές οπτικές διεγέρσεις σε μέσα με ανομοιογένειες νανοδιαστάσεων.
 5. Οργάνωση και επίβλεψη του εκτελούμενου έργου από τη συντονιστική επιτροπή.
 6. Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ANEMOS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χιτζανίδης Κυριάκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσαλαμέγκας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Εφραιμίδης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κριεζής Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αικατερινάρης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταθόπουλος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
529
Mis:
379522
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΕΗΔ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ