Πολυεπίπεδη εκτίμηση βιολογικών αποτελεσμάτων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) πηγών ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) και του ανθρώπου, σε τρία επίπεδα, κυττάρου, ιστού και νευροφυσιολογίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες πληθυσμού με πιθανώς αυξημένη ευαισθησία, όπως είναι οι έγκυες και τα παιδιά.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Πολυεπίπεδη μελέτη των αποτελεσμάτων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες πηγές ακτινοβολίας.
  2. Μελέτη θερμικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικής δοσιμετρίας σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως τα παιδιά και οι έγκυες.
  3. Μελέτη μη θερμικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λόγω ασθενών επιπέδων εφαρμοσμένης ισχύος. Μελέτη αποτελεσμάτων σε κύτταρα και φυσιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Διεξαγωγή ex vivo και in vitro μελετών με τη βοήθεια δειγμάτων αίματος από εθελοντές αλλά και σε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές λεμφοκυττάρων αντίστοιχα.

Δράσεις:

  1. Προσδιορισμός κυτταρογενετικών, μοριακών και βιοχημικών δεικτών των βιολογικών επιπτώσεων ΗΜ πεδίων ραδιοσυχνοτήτων σε ανθρώπινο περιφερικό αίμα.
  2. Δοσιμετρική αποτίμηση της απορροφούμενης ισχύος από τον άνθρωπο, με έμφαση σε παιδιά και εγκύους.
  3. Εκτίμηση της μεταβολής της θερμοκρασίας στους ιστούς.
  4. Αποτίμηση των πιθανών αλλαγών στις καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και προκλητών δυναμικών λόγω έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων.
  5. Συντονισμός Υποέργου.
  6. Προβολή – Δημοσιότητα Υποέργου.
  7. Αξιολόγηση Υποέργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
mBioRF
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κουλουρίδης Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Nikita Konstantina
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Piperakis Stylianos

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
11
Mis:
379520
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-87Ι

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ