ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Η προτεινόμενη έρευνα αφορά στην ανάκτηση 3Δ αντικειμένων και θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες:

 1. Ανάκτηση 3Δ Αντικειμένων με Ολικούς Περιγραφείς Σχήματος όπου θα διερευνηθούν μεθοδολογίες ευθυγράμμισης 3Δ αντικειμένων, θα αναπτυχθούν περιγραφείς για άκαμπτα αντικείμενα. και θα ερευνηθεί μεθοδολογία για ανάκτηση 3Δ αντικειμένων με ερώτημα 2Δ αντικειμένου,
 2. Ανάκτηση με Περιγραφείς Τμηματοποιημένου Σχήματος όπου θα διερευνηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την πληροφορία της δομής ενός αντικειμένου. Επιπλέον, θα διερευνηθούν αλγόριθμοι μερικού συνταιριάσματος,
 3. Ανάκτηση από Βάσεις 3Δ Βίντεο όπου θα γίνει εξαγωγή χωροχρονικών περιγραφέων και συνταιριασμός τους στο χρόνο με δύο πεδία εφαρμογής που αφορούν σε βάσεις με 3Δ κινούμενα πρόσωπα και βάσεις δυναμικής συμπεριφοράς 3Δ ανθρώπων.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτότυπων εύρωστων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την ανάκτηση στατικών και χωροχρονικών τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Εύκολη πρόσβαση σε 3Δ αντικείμενα βάσει αναγκών που μπορούν να εκδηλωθούν από τελικούς χρήστες, διαχειριστές περιεχομένου και κατασκευαστές συσκευών πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας και
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας στη διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ανάκτηση 3Δ Αντικειμένων με Ολικούς Περιγραφείς Σχήματος
 2. Ανάκτηση 3Δ Αντικειμένων με Περιγραφείς Τμηματοποιημένου Σχήματος
 3. Ανάκτηση από Βάσεις 3Δ Εικονοσειρών (3D Video)
 4. Έλεγχος και αποτίμηση συστημάτων ανάκτησης 3Δ αντικειμένων
 5. Δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 6. Συντονισμός και αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
3DOR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πρατικάκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοχάρης Θεοχάρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαμζάς Χριστόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
775
Mis:
379516
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
586 293.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-Δ5Γ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ