Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους

Abstract: 

Η πράξη στοχεύει στη μελέτη των προβλημάτων που σχετίζονται με την αποτίμηση, τεκμηρίωση και τις επεμβάσεις συντήρησης πολιτισμικών έργων με τη χρήση NDTs. Η πράξη είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει συνεργασία ειδικών των επιστημονικών πεδίων της συντήρησης, τεκμηρίωσης και επιστημών πληροφόρησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με NDTs.

Ο Σκοπός της πράξης: Στα υλικά και στις επιφάνειες των μνημείων, μέσω διαφόρων φυσικοχημικών και θερμικώνδιεργασιών, προκαλούνται με τη πάροδο του χρόνου, φθορές. Αυτές είναι αδύνατον να ανιχνευθούν και εκτιμηθούν με τους παραδοσιακούς τρόπους ελέγχου των υλικών, δηλ. με οπτική παρατήρηση και δειγματοληψία σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια η χρήση NDTs αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στη χαρτογράφηση της φθοράς και στην αποτίμηση των επεμβάσεων συντήρησης. Ωστόσο οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα δεν είναι προτυποποιημένες και συνεπώς χωρίς επαναληψιμότητα, με "ακατέργαστα" και καθόλου ή ελάχιστα αριθμητικά δεδομένα. Η καινοτομία της πράξης αφορά ότι πρώτη φορά θα αναπτυχθούν προτυποποιημένες μεθοδολογίες εφαρμογής των NDTs σε κατηγορίες πολιτισμικών αντικειμένων.

Οι Στόχοι της πράξης περιλαμβάνονται στις παρακάτω δράσεις:

  • Συντονισμός Πρότασης.
  • Προτυποποίηση των διαδικασιών εφαρμογής των NDTs.
  • Τεχνικές Ανάλυσης και Επεξεργασίας Εικόνας για Δεδομένα Μη Καταστρεπτικών Μεθόδων.
  • Προτυποποίηση της τεκμηρίωσης των NDTs.
  • Εφαρμογή αποτελεσμάτων-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης NDTs.
  • Δημοσιότητα - Λοιπές ενέργειες.
  • Αξιολόγηση.

 

Project I.D.: 1191
Aκρωνύμιο: DOC-CULTURE
Ερευνητική Ομάδα: 

 - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 - Πανεπιστήμιο Πατρών
 - ΤΕΙ ΑΘήνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DOC-CULTURE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κουή Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσακαλίδης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κυριακή-Μάνεση Δάφνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1191
Mis:
379472
Διάρκεια (μήνες):
36
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΡΛ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

- Διαθέσιμη η Ιστοσελίδα Έργου

- (09/07/2012) Ένταξη της Πράξης