Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος και Γονιδιακής Έκφρασης στο Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Α.Π.Θ.- «Μηχανισμοί μεταγωγής σήματος και γονιδιακής έκφρασης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Μηχανισμοί μεταγωγής σήματος και γονιδιακής έκφρασης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η καλύτερη κατανόηση των μεταγραφικών και μεταμεταγραφικών μοριακών μηχανισμών που διέπουν την απορρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στο ΗΚΚ για την ανακάλυψη νέων στόχων θεραπευτικής παρέμβασης και την ανάπτυξη βελτιωμένων προγνωστικών και διαγνωστικών μεθόδων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η διερεύνηση του ρόλου microRNAs και η σχέση τους με το ΗΚΚ.
 • Η ανάπτυξη στοχευμένων ζωικών μοντέλων μυών.
 • Η μελέτη του μηχανισμού καταστολής της αναπτυξης ηπατοκαρκινικών κυττάρων από την ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη CYLD.
 • Η οργάνωση και διαχείριση των δράσεων και πόρων του προγράμματος.
 • Η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Μελέτη του ρόλου του miR24 και του μεταγραφικού παράγοντα HNF4α.
 2. Ανάλυση του προτύπου έκφρασης των miR24 και HNF4α σε ανθρώπινες βιοψίες ήπατος.
 3. Δημιουργία και χαρακτηρισμός ζωικών μοντέλων μυών με απορυθμισμένη έκφραση της μεθυλοτρανσφεράσης ιστονών Smyd3.
 4. Δημιουργία και χαρακτηρισμός ζωικών μοντέλων μυών.
 5. Χαρακτηρισμός του μηχανισμού μεταγραφικής ρύθμισης του γονιδίου Cyld σε ηπατοκαρκινικά κύτταρα.
 6. Μοριακός χαρακτηρισμός της κατασταλτικής δράσης της CYLD στην ανάπτυξη των ηπατοκαρκινικών κυττάρων.
 7. Διερεύνηση του ρόλου της CYLD στη ομοιόσταση των λιπιδίων και τις σχετιζόμενες με αυτή παθολογικές καταστάσεις του ήπατος.
 8. Δημιουργία οργανωτικής επιτροπής του προγράμματος.
 9. Διοργάνωση εξαμηνιαίων και ετήσιων συσκέψεων της οργανωτικής επιτροπής.
 10. Διοργάνωση ετήσιων συνεδριάσεων των μελών της κοινοπραξίας και αξιολόγηση της πράξης.
 11. Καθορισμός κανόνων για την δημοσίευση εργασιών.
 12. Καθορισμός και υλοποίηση διαδικασιών για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
STAGECAR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μόσιαλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζοπούλου-Κλαδάρα Μαργαρίτα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ταλιανίδης Γιάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
656
Mis:
379465
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΘΨΩ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ