Σύστημα Υποδομών Αειφορικής Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ –Α.Π.Θ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, που όπως προβλέπεται θα υπονομεύσει σημαντικά τις προσπάθειες για αειφορική ανάπτυξη γιατί θα διογκώσει τους κινδύνους φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, με τη δημιουργία του κατάλληλου συστήματος υποδομών μετά από διεπιστημονική διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνητών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι η δημιουργία καινοτόμων υποδομών για την:

  1. Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές στη φάση της πρόληψης και καταστολής,
  2. Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών,
  3. Για την αειφορική ανάπτυξη των ορεινών δασικών περιοχών,
  4. Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνών και την Αποδοτικότερη διεθνή συνεργασία με συνέπεια την προσφορότερη/αποτελεσματικότερη σύγκλισή μας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
  2. Πρωτότυπες ιδέες για έργα αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών.
  3. Καινοτόμες υποδομές ανάπτυξης.
  4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνητών.
  5. Δράση αξιολόγησης.
  6. Δράση Δημοσιότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
FOR.EN.
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δούκας Κοσμάς-Αριστοτέλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παρασχάκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σούτσας Κωνασταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χριστοπούλου Όλγα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1328
Mis:
379455
Διάρκεια (μήνες):
45
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΩΟΘ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ