Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου

Abstract: 

Η πράξη: "ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου».

Σκοπός: Να εξεταστεί λεπτομερώς ο ρόλος του σιδήρου στο μηχανισμό με τον οποίο το Η2Ο2 επάγει τη μεταγωγή σημάτων που οδηγούν τα κύτταρα σε απόπτωση.

Στόχοι:

 1. Διερεύνηση του ρόλου του σιδήρου στη διαδικασία πρόκλησης απόπτωσης από το H2O2 και τον TNF-a, σε κύτταρα που ρυθμίζουν τα ενδοκυττάρια επίπεδα σιδήρου.
 2. Ανίχνευση δισουλφιδικών δεσμών σε φωσφατάσες των MAP κινασών σε συνθήκες οξειδωτικού στρες και μελέτη του ρόλου του σιδήρου σε αυτές τις αντιδράσεις.
 3. Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών, που οδηγεί στην ενεργοποίηση της ASK1 σε συνθήκες οξειδωτικού στρες και μετά από έκθεση σε TNF-α.
 4. Ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις.
 5. Ανάπτυξη πρωτεομικών τεχνικών για την ταυτοποίηση πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης που οξειδώνονται σε συνθήκες οξειδωτικού στρες.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων κυτταρικών σειρών που μπορούν και ρυθμίζουν τον ενδοκυττάριο σίδηρο.
 2. Μελέτη του ρόλου του σιδήρου στην απόπτωση μετά από έκθεση σε Η2Ο2 είτε σε TNF-α.
 3. Ανίχνευση δισουλφιδικών δεσμών σε φωσφατάσες των MAP κινασών σε συνθήκες οξειδωτικού στρες.
 4. Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών.
 5. Ταυτοποίηση οξειδωμένων πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης, με φασματοφωτομετρία μάζας.
 6. Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 8. Συντονισμός και αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
FeRedox
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γαλάρης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σπύρου Γιάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεροθανάσης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1356
Mis:
379444
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΜΘΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ