Εγγενώς εύκαμπτες πυρηνικές πρωτεϊνες (ΕΕΠ): Μια ολοκληρωμένη ανάλυση της δομής και της λειτουργίας τους σε πραγματικό χρόνο και κυτταρικές συνθήκες με συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής

Abstract: 

Σκοπός είναι η διαλεύκανση της επίδρασης των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στη σχέση δομής/λειτουργίας των Εγγενώς Εύκαμπτων Πρωτεϊνών (ΕΕΠ) LBR, SAF-B,SET,ProTα, ParaTα που εντοπίζονται στον κυτταρικό πυρήνα.

Στόχοι:

 • Εντοπισμός νέων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων/χαρακτηρισμός τροποποιητικών ενζύμων (Δ1, Δ5).
 • Επίδραση μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στη διαμόρφωση/σταθερότητα των ΕΕΠ (Δ2).
 • Αποτύπωση in vivo ενδοκυττάριας δυναμικής/χωρο-χρονικού προτύπου μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των ΕΕΠ (Δ3).
 • Επίδραση μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στην ικανότητα αυτo-ανανέωσης και διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων (Δ4).
 • Διερεύνηση της επίδρασης μεταβολικού στρες στην έκφραση, τις αλληλεπιδράσειςκαι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ΕΕΠ (Δ6).

Δράσεις: 

 1. Ταυτοποίηση νέων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων και τροποποιητικώνενζύμων των ΕΕΠ.
 2. Συγκριτική ανάλυση της διαμόρφωσης και της σταθερότητας των ΕΕΠ παρουσία/απουσία μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων.
 3. Μελέτη χωρο - χρονικού προτύπου μετα - μεταφραστικών τροποποιήσεων in vivo-Ενδοκυττάρια δυναμική τροποποιημένων ΕΕΠ.
 4. Μελέτη της επίδρασης των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στην ικανότητα αυτο-ανανέωσης και στο δυναμικό διαφοροποίησης εμβρυικών βλαστικών κυττάρων.
 5. Μελέτη έκφρασης, υποκυτταρικής κατανομής και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων των ενζύμων που τροποποιούν τις ΕΕΠ κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.
 6. Διερεύνηση προτύπων έκφρασης και επιγενετικών τροποποιήσεων των ΕΕΠ σε συνθήκες υποξίας/μεταβολικού στρες.
 7. Συντονισμός–Προβολή–Δημοσιότητα.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
IDIPRO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γεωργάτος Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιαννακούρος Θωμάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργάτσου Ελένη
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πολίτου Αναστασία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
140
Mis:
379440
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-8ΣΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ