Αυτό - οργάνωση και δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ-Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά & μεσοσκοπικά συστήματα θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις.Από μοριακά σε υπερμοριακά & μεσοσκοπικά συστήματα.

Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη μετασταθών καταστάσεων σε μοριακά, υπερμοριακά & μεσοσκοπικά συστήματα.

Στόχος της πράξης είναι η κατανόηση των ενδογενών παραμέτρων.

Θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Συντονισμός των EO & δράσεων.
 2. Σύνθεση των τροποποιημένων ΔΥΚ με ηλεκτρικά δίπολα.
 3. Μελέτη της θερμοδυναμικής σταθερότητας των ΔΥΚ.
 4. Μελέτη της δυναμικής των δίσκων–ατέλειες δομής & η δυναμική τους.
 5. Μελέτη του θερμοδυναμικού διαγράμματος ισορροπίας φάσεων.
 6. Μελέτη της κινητικής του μετασχηματισμού των φάσεων.
 7. πίδραση εξωτερικών μη-γραμμικών πεδίων.
 8. Μελέτη της δομής & της δυναμικής των νανοσωματιδίων SiO2,χρυσού& αργύρου.
 9. Μελέτη της δομής παρουσία &απουσία επιφανειών των νανοσωματιδίων SiO2, χρυσού&αργύρου με τεχνικές μικροσκοπίας.
 10. Σύνθεση νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους με ανόργανο πυρήνα &πολυμερικό κέλυφος.
 11. Σύνθεση συμπολυμερών, παραγώγων του πολυ(νορβορνενίου) που φέρουν προστατευμένες ομάδες 2-ουρέιδο-πυριμιδόνης.
 12. Rεολογικές ιδιότητες των ΔΥΚ.
 13. Θερμο-μηχανικές ιδιότητες υμενίων των ΔΥΚ.
 14. Χαρ/σμός των δομικών συστατικών σε αραιά διαλύματα.
 15. Προσδ/σμός της δομής υβριδικών σωματιδίων.
 16. Μετάβαση υγρού-στερεού σε μεσοσκοπικά σωματίδια πυρήνα-κελύφους.
 17. Νανο-γραφένια σε επιφάνειες.
 18. Λεπτά υμένια υβριδικών συστημάτων.
 19. Ατομιστικές προσομοιώσεις ΔΥΚ.
 20. Μεσοσκοπική προσομοίωση δισκόμορφων υγρών κρυστάλλων γραφενίου με ηλεκτρικά δίπολα.
 21. Ατομιστική προσομοίωση νανοσωματιδίων τύπου πυρήνα-κελύφους.
 22. Μεσοσκοπική προσομοίωση υβριδικών νανοσωματιδίων τύπου πυρήνα-κελύφους.
 23. Θεωρητική μελέτη ΔΥΚ.
 24. Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων των ΔΥΚ σε ισορροπία.
 25. Μεσοσκοπικό μοντέλο & συνεργατικότητα δομών πυρήνα-κελύφους.
 26. Δημοσιότητα.
 27. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
META-ASSEMBLY
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φλούδας Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Jonas Ulrich
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φυτάς Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδώρου Δώρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
741
Mis:
379436
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-Ω2Η

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ