Ο ρόλος πρωτεϊνικού συμπλέγματος ενεργοποίησης ΙΚΚ/ΝF-κΒ στη ρύθμιση γονιδίων - στόχων των μεταγραφικών παραγόντων Ε2F in vitro και in vivo και στην καρκινογένεση

Abstract: 

Η καρκινογένεση οφείλεται στη συνάθροιση μεταλλάξεων και επιγενετικών τροποποιήσεων που οδηγούν σε μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης και κυτταρικής φυσιολογίας. Οι μεταγραφικοί παράγοντες NFκB και E2F που απορρυθμίζονται κατά την καρκινογένεση έχουν διαφορετικές αλλά και ανταγωνιστικές λειτουργίες. Αν και γονίδια που ελέγχουν τον κυτταρικό κύκλο και τις αποκρίσεις σε βλάβες DNA (DDR) ρυθμίζονται διαφορικά από τους E2F και NFκB οι μηχανισμοί που επιτρέπουν τις ενορχηστρωμένες δράσεις τους ως απόκριση σε μιτογόνια και γονοτοξικά ερεθίσματα δεν είναι κατανοητοί.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η συμβολή της αλληλεπίδρασης των NFκB και E2F στις μεταβολές της επιγενετικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης και στην καρκινογένεση του πνεύμονα.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Συμβολή των IKKα and IKKβ στη ρύθμιση των στόχων των E2F πριν ή μετά την επαγωγή βλαβών DNA.
  2. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των NFκB/E2F, εμπλοκή των miRs και επιπτώσεις στην E2F-διαμεσολαβούμενη πρόοδο του κυτταρικού κύκλου.
  3. Ρόλος των IKKα και IKKβ στην καρκινογένεση και στους στόχους των NFκB/E2F, πριν ή μετά την επαγωγή της ογκογένεσης.
  4. Συγκριτικός ρόλος του NFκB στην DDR και καρκινογένεση του πνεύμονα στον άνθρωπο και ποντικό.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις (Δ):

  1. Πως ο NF-κB μεταβάλλει την ενεργότητα των E2F-επιπτώσεις στον κυτταρικό κύκλο και DDR.
  2. Ρόλος του NF-κB στη ρύθμιση των στόχων του E2F κατά την καρκινογένεση του πνεύμονα.
  3. Ρόλος των miRs στην αλληλεπίδραση των NFκB/E2F.
  4. Ανάλυση και Συγγραφή αποτελεσμάτων, Δημοσιότητα.
  5. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CancerTFs
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωλέττας Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θάνος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γοργούλης Βασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
141
Mis:
379435
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΒΡΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ