Ανάλυση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής (Σεπ): Μία ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών, αλγορίθμων και υπολογιστικών εργαλείων με στόχο την ολική βελτιστοποίησή των ΔΠΖ/ΣΕΠ ώστε να εξυπηρετείται ο πελάτης στο μέγιστο βαθμό.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, ενοποιημένης συλλογής από αλγόριθμους, μαθηματικά μοντέλα, τεχνικές και μεθοδολογίες για τη διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής ή Δικτύων Προμηθειών-Ζήτησης (ΔΠΖ) η οποία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο εύρος από άλυτες πραγματικές προκλήσεις (όπως ολοκλήρωση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών παραμέτρων, θέματα αβεβαιότητας, θέματα αειφόρου ανάπτυξης, προβλήματα ανάλυσης και διαχείρισης αποθεμάτων, θέματα ποιότητας των επιστρεφόμενων προϊόντων σε μία αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, κλπ).

Ο Στόχος της πράξης είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης που αντιπροσωπεύει οικονομικές και αειφόρες ευκαιρίες/δυνατότητες ολοκληρωμένων ΔΠΖ/ΣΕΠ, για την βελτίωση της συνεργασίας και του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς στόχους, απαιτεί θεμελιώδη έρευνα στις περιοχές της ανάλυσης, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγής και δικτύων διανομής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελέτη ΣΕΠ/ΔΠΖ στον Ελλαδικό χώρο
  2. Στρατηγικός Σχεδιασμός ολοκληρωμένων ΣΕΠ/ΔΠΖ
  3. Τακτικός Σχεδιασμός ολοκληρωμένων ΣΕΠ/ΔΠΖ
  4. Λειτουργικά θέματα ανάλυσης ολοκληρωμένων ΣΕΠ/ΔΠΖ
  5. Αξιολόγηση έργου
  6. Δημοσιότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ASPASIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδόπουλος Χρυσολέων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργιάδης Μιχαήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λάιος Λάμπρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μίνης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
993
Mis:
379432
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ