Ρυθμιστικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνθήκες αβεβαιότητας, διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης και διασυνοριακής ρύπανσης

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι:

 • η αξιολόγηση και ιεράρχηση των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής όσον αφορά στην προκύπτουσα από τη χρήση τους κοινωνική ευημερία όταν υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγικότητα, τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον και τις συναρτήσεις κόστους και ζήτησης,
 • οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και η εναρμόνιση των περιβαλλοντικών πολιτικών, όταν οι κυβερνήσεις έχουν κίνητρο να τις χρησιμοποιήσουν στρατηγικά για μη περιβαλλοντικούς σκοπούς,
 • ο ρόλος της ρύπανσης αλλά και της περιβαλλοντικής πολιτικής, στην κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο, καθώς στις αποφάσεις των επιχειρήσεων για την επιλογή της τοποθεσίας τους,
 • η εμπειρική εξέταση της αποτελεσματικότητας και της στρατηγικής αλληλεξάρτησης των περιβαλλοντικών πολιτικών και η κατασκευή βάσεων δεδομένων.

Οι Στόχοι της παρούσας ερευνητικής πρότασης εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές γενικές κατηγορίες:

 • αμιγώς ερευνητικά αποτελέσματα,
 • Γενικότεροι κοινωνικοί στόχοι και
 • ανάπτυξη ανταγωνιστικών εθνικών ερευνητικών ομάδων μέσω της διιδρυματικής και διεθνούς συνεργασίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός.
 2. Απόκτηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Βιβλιογραφική επισκόπηση.
 3. Κατασκευή θεωρητικών υποδειγμάτων.
 4. Επεξεργασία Δεδομένων.
 5. Κατασκευή θεωρητικών υποδειγμάτων.
 6. Εμπειρική Έρευνα.
 7. Συγγραφή ερευνητικών δοκιμίων. Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 8. Δημοσιότητα.
 9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
OEPUTG
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αδάμ Αντώνιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζιαβραμίδης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φιλιππόπουλος Αποστόλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
136
Mis:
379430
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΞ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ