Αξιολόγηση της ποιότητας στην προσχολική αγωγή: Προσαρμογή των κλιμάκων ECERS-R και ECERS-E στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

Abstract: 

Σκοπός είναι η αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα για πρώτη φορά, τόσο στο περιβάλλον των παιδικών σταθμών όσο και των νηπιαγωγείων.

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν είναι: 

 1. η ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης,
 2. η κατασκευή νορμών αξιολόγησης της παρεχόμενης ποιότητας στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα,
 3. η δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων με στοιχεία αξιολόγησης της ποιότητας στην προσχολική αγωγή,
 4. η δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης της εξέλιξης της παρεχόμενης ποιότητας της προσχολικής αγωγής,
 5. η ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης σε κάθε σχολική μονάδα με ίδια μέσα, δηλαδή στην ανάπτυξη αποκεντρωμένης λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Η πρόταση περιέχει 24 δράσεις ομαδοποιημένες σε πέντε ενότητες:

 1. μετάφραση και προσαρμογή των οργάνων αξιολόγησης (3 δράσεις),
 2. επιμόρφωση αξιολογητών (4 δράσεις),
 3. πιλοτική έρευνα (5 δράσεις),
 4. κύρια έρευνα (6 δράσεις),
 5. διάχυσητων αποτελεσμάτων (6 δράσεις).

Επιστήμονες από 5 πανεπιστήμια με την υποστήριξη 4 μετακαλούμενων ερευνητών διεθνούς επιπέδου θα συνεργαστούν για αυτό το ερευνητικό έργο.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 1. η αξιολόγηση της προσχολικής εκπαίδευσης και η προσαρμογή των οργάνων στην Ελλάδα,
 2. η ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης για αξιολογητές,
 3. η κατασκευή ιστοσελίδας,
 4. η αναγνώριση των αδυναμιών και η παροχή στοχευμένων οδηγιών για αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε προσχολικά κέντρα,
 5. η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για συγκριτικές μελέτες με άλλες χώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ECEQ
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ζαχοπούλου Ευριδίκη
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γραμματικόπουλος Βασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσακιρίδου Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
133
Mis:
379429
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
484 645.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΑΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

25/06/2012 Απόφαση Ένταξης

Project Website: earlyquality.teithe.gr