Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδιαστική Χρήση Γεωφυσικών & Γεωτεχνικών Μεθόδων

Abstract: 

Η πράξη: "ΘΑΛΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ", θα εκτελεστεί ως εξής:

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι σε επιλεγμένες θέσεις του Ελλαδικού χώρου να συσχετιστούν γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα με δεδομένα προερχόμενα από την εφαρμογή μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης, προκειμένου να προκύψει η δυνατότητα της βαθμονόμησης και συσχέτισης των επιμέρους μεθόδων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Διερεύνηση της επιρροής των δυναμικών φορτίσεων σε γεωτεχνικά φαινόμενα που συσχετίζονται με μεταβολές του στατικού πεδίου τάσεων.
 2. Διερεύνηση της επίδρασης των τοπικών υπεδαφικών συνθηκών στη δυναμική απόκριση των σχηματισμών σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης.
 3. Διατύπωση σχέσεων συσχέτισης μεταξύ των φυσικομηχανικών παραμέτρων και των παραμέτρων.

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Σχεδιασμός ενεργειών και ολοκλήρωσης της προτεινόμενης τεχνολογίας και διαχείριση του προγράμματος.
 2. Εκτέλεση Γεωτεχνικών – Τεχνικογεωλογικών εργασιών υπαίθρου.
 3. Εκτέλεση γεωφυσικων διασκοπήσεων για τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό θέσης έρευνας.
 4. Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε βραχώδη και εδαφικά δείγματα.
 5. Κατασκευή εμπειρικών σχέσεων συσχέτισης των γεωφυσικών παραμέτρων με γεωτεχνικές παραμέτρους.
 6. Θεωρητική και Πειραματική Εκτίμηση Επίδρασης Τοπικών Συνθηκών σε Επιλεγμένες Θέσεις Επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στην Κρήτη.
 7. Βάση Δεδομένων με στοιχεία χαρακτηρισμού θέσεων επιταχυνσιογράφων στην Κρήτη, καταγραφές επιφανειακών σεισμών και σεισμών ενδιαμέσου βάθους.
 8. Πρόταση κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού και σύγκριση με τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό και τον EC8.
 9. Διάχυση των αποτελεσμάτων στον τεχνικό κόσμο της Κρήτης και διεθνώς – Διαδικτυακή παροχή των αποτελεσμάτων του έργου.
 10. Αξιολόγηση των παραδοτέων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GEOCHARACTERIZATION
Συντονιστής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βαφείδης Αντώνιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σουπιός Παντελής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ρόζος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδουλίδης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
439
Mis:
379426
Διάρκεια (μήνες):
44
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-Ν0Ε

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ