ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ –ΕΜΠ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η αντισεισμική θωράκιση κατασκευών βιομηχανικών εγκαταστάσεων η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ανεπιθύμητων και συχνά απρόβλεπτων επιπτώσεων για τον πληθυσμό, το περιβάλλον και την οικονομία.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Ανάπτυξη μεθόδων προσομοίωσης και σύνθεσης σεισμικών εδαφικών κινήσεων, κατάλληλα προσαρμοσμένες στα δεδομένα του Ελληνικού χώρου.
 • Ανάπτυξη λεπτομερών μεθόδων προσομοίωσης κατασκευών βιομηχ. εγκαταστάσεων υπό σεισμικές εδαφικές κινήσεις.
 • Ανάπτυξη απλοποιητικών («αδρομερών») προσομοιωμάτων για κατασκευές βιομηχ. εγκαταστάσεων.
 • Διατύπωση ενός πλαισίου σχεδιασμού με βάση την επιτελεστικότητα, ανάλογα με το είδος της βιομηχ. κατασκευής, την επικινδυνότητα του περιεχομένου και το είδος των αβεβαιοτήτων του προβλήματος.
 • Αξιολόγηση και σύγκριση μεθόδων υπολογισμού της σεισμικής διακινδύνευσης καθώς και τον υπολογισμό καμπύλων τρωτότητας για κατασκευές βιομηχ. εγκαταστάσεων.
 • Ανάπτυξη, νέων, λεπτομερών και ταχέων μεθόδων ανάλυσης αξιοπιστίας υπό σεισμικές φορτίσεις.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ταχέων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της σεισμικής διακινδύνευσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Συντονισμός του έργου - Χρονικός προγρ/σμός των παραδοτέων.
 2. Προσομοίωση και σύνθεση σεισμικών εδαφικών κινήσεων.
 3. Προσομοίωση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών βιομηχ. εγκατ/σεων.
 4. Διατύπωση πλαισίου για τον αντισεισμικό σχεδιασμό βιομ/χανικών εγκατ/σεων με βάση την επιτελεστικότητα.
 5. Ανάλυση Αξιοπιστίας και υπολογισμός καμπυλών τρωτότητας.
 6. Εκτίμηση Σεισμικής διακινδύνευσης βιομηχ. εγκαταστάσεων.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RASOR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδόπουλος Βησσαρίων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδρακάκης Μανόλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραμάνος Σπύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγεωργίου Απόστολος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρακώστας Χρήστος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
834
Mis:
379422
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Β9-ΟΩΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ