Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό-βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων ανάλυσης & σχεδιασμού σχετικά εύκαμπτων ανεμογεννητριών (ΑΓΟΑ) μεγάλου μεγέθους.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • η ανάπτυξη-αξιολόγηση αεροελαστικών εργαλείων (FSI) για ΑΓΟΑ,
 • η δημιουργία βάσης δεδομένων αεροελαστικών μετρήσεων (Δρ4),
 • η ανάπτυξη εργαλείων αεροελαστικού σχεδιασμού-βελτιστοποίησης δρομέων ΑΓΟΑ,
 • ο βέλτιστος σχεδιασμός δρομέα 5ΜW (Δρ5).

Αρχικά θα αξιολογηθούν υπάρχοντες RANS επιλυτές ροής (Δρ2) και θα αναπτυχθούν μη-γραμμικοί ελαστοδυναμικοί επιλυτές της δομής (Δρ3).

Στη Δρ4, οι επιλυτές των Δρ2&3, θα συζευχθούν στο πλαίσιο συνεπούς αλληλεπίδρασης ροής-στερεού ώστε να προσομοιώνονται μεγάλες μετακινήσεις και στροφές.

Στη Δρ5, τα νέα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν στην διατύπωση διαδικασιών βέλτιστου αεροδυναμικού σχεδιασμού με συζευγμένες μεθόδους για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση της ακρίβειας των εργαλείων θα βασιστεί στις αεροελαστικές δοκιμές στην αερπδυναμική σήραγγα του ΕΜΠ που επίσης περιλαμβάνεται στη Δρ4.

Η Δρ1 εστιάζεται στα ζητήματα της διαχείρισης πλεγμάτων και της μείωσης του υπολογιστικού κόστους (παράλληλοποίηση σε clusters, GPU’s) ενώ η Δρ6 περιλαμβάνει την αποτίμηση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Δράσεις:

 1. Οριζόντιες Δράσεις.
 2. Αεροδυναμική ανάλυση της ροής γύρω από δρομέα ανεμογεννήτριας.
 3. Ελαστοδυναμική ανάλυση ανεμογεννητριών - Ολοκλήρωση μεθοδολογίας.
 4. Δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα. Σύνθεση και πιστοποίηση των αεροελαστικών εργαλείων.
 5. Αεροελαστικός σχεδιασμός - βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών.
 6. Τεχνολογική αποτίμηση των αποτελεσμάτων έρευνας και δημοσιοποίηση.
 7. Διαχείριση και συντονισμός του έργου.
 8. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
WIND-FSI
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βουτσινάς Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αικατερινάρης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ρόβας Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
53
Mis:
379421
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-Ξ7Φ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ