Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστήματος Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο της Κατάστασης Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών Σκυροδέματος με Χρήση Ασύρματου Δικτύου "ΕΥΦΥΩΝ" Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Ανάπτυξη και αξιολόγηση ασυρμάτου συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας κατασκευών σκυροδέματος με χρήση «ευφυών» πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων συνδεδεμένων σε δίκτυο» θα εκτελεστεί ως εξής: «Υποέργο 1: ίδιος τίτλος με την πράξη».

Ο Σκοπός της πράξης είναι να αναπτύξει σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας σε συμβατικές και ενισχυμένες με ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (RC).

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • η ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων μέσω αριθμητικών και εργαστηριακών πειραμάτων,
 • η αναβάθμιση του συστήματος σε ασύρματο δίκτυο και
 • η εφαρμογή του σε πραγματικής κλίμακας συμβατικές και ενισχυμένες με ΙΟΠ RC κατασκευές.

Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι Δράσεις:

 1. Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία του προβλήματος της παρακολούθησης της κατάστασης δομικής ακεραιότητας.
 2. Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία του προβλήματος της παρακολούθησης της κατάστασης δομικής ακεραιότητας ενισχυμένων με ΙΟΠ διατομών RC.
 3. Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία του προβλήματος της παρακολούθησης της κατάστασης δομικής ακεραιότητας συμβατικών διατομών RC.
 4. Πειραματική βελτιστοποίηση του συστήματος επανασχεδιάζοντας διατάξεις «ευφυών» πιεζοηλεκτρικών υλικών.
 5. Πειραματική αξιολόγηση της βελτιστοποιημένης μορφής του συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας σε RC κατασκευές ενισχυμένων με ΙΟΠ.
 6. Πειραματική αξιολόγηση της βελτιστοποιημένης μορφής του πρωτότυπου συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας συμβατικών RC κατασκευών.
 7. Ολοκλήρωση του WiAMS σε ασύρματο δίκτυο αισθητήρων.
 8. Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης μορφής του WiAMS σε ενισχυμένες με ΙΟΠ RC κατασκευές πραγματικής κλίμακας.
 9. Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης μορφής του WiAMS σε συμβατικές RC κατασκευές πραγματικής κλίμακας.
 10. Αξιολόγηση της Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
WiAMS
Συντονιστής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Προβιδάκης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραγιάννης Χρήστος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
564
Mis:
379419
Διάρκεια (μήνες):
40
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΛΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ