ΚΕΠΙΚ: Κατανεμημένες ασύρματες επικοινωνίες

Abstract: 

Το έργο επικεντρώνεται στην περιοχή των ασύρματων επικοινωνιών και, συγκεκριμένα, στο φυσικό στρωμα του μοντέλου ISO/OSI καθώς και στρώματα που άπτονται αυτού, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική του διαστρωματικού σχεδιασμού.

Σκοπός: Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών μέσω κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας των κόμβων τους με τρόπους που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα από τη διεθνή κοινότητα και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έντονο βαθμό διεπιστημονικότητας.

Τεχνικοί στόχοι:

 • Προώθηση της γνώσης στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών, με έμφαση στις κατανεμημένες επικοινωνίες και στις σύγχρονες εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη θεωρητικών εργαλείων και πρακτικών τεχνικών για επεξεργασία πληροφορίας, ασύρματη μετάδοση και λήψη σήματος, και διαστρωματικό σχεδιασμό σε κατανεμημένα συστήματα.
 • Βελτίωση στην κατανόηση και τη λειτουργία δικτύων συγκεκριμένων τεχνολογιών και τοπολογιών για τα οποία το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο, π.χ. ασύρματων αισθητήρων.

Στρατηγικοί στόχοι:

 • Εμπλοκή καταξιωμένων ερευνητών του εξωτερικού στην Ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.
 • Ενίσχυση μεταπτυχιακής έρευνας στο αντικείμενο των ασύρματων κατανεμημένων επικοινωνιών.
 • Δημιουργία δικτύου αριστείας Ελλήνων ερευνητών που θα συγκεντρώσει μία κρίσιμη μάζα διεθνώς καταξιωμένων ερευνητών στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών.

Δράσεις:

 1. Συντονισμός και αξιολόγηση έργου.
 2. Συνεργατικός προσδιορισμός θέσης.
 3. Κατανεμημένη κωδικοποίηση πηγής.
 4. Ασφάλεια φυσικού στρώματος.
 5. Κατανεμημένος συγχρονισμός και εκτίμηση διαύλου.
 6. Συνεργατικά σχήματα επικοινωνίας.
 7. Επικοινωνία ΜΙΜΟ πολλών χρηστών, κατανεμημένη επικοινωνία ΜΙΜΟ, και χρήση περιορισμένης ανάδρασης.
 8. Αποδοτική επίλυση συστημάτων με πίνακες Toeplitz.
 9. Έλεγχος προσπέλασης μέσου με επίγνωση παρεμβολών.
 10. Κατανεμημένη ανάθεση πόρων.
 11. Δρομολόγηση.
 12. Δημοσιοποίηση / διάχυση των αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DISCO
Συντονιστής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σιδηρόπουλος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντογιάννης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουστακίδης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
67
Mis:
379418
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
598 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΝΝ7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ