Σύστημα δειγματοληψίας ποταμών υψηλής συχνότητας για ολοκληρωμένη διαχείρηση υδατικών πόρων (CYBERSENSORS)

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS).

Οι υδρολογικές και γεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε λεκάνες απορροής της Μεσογείου εκτυλίσσονται σε μεταβαλλόμενες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Μετά από περιόδους ξηρασίας, έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες (first flood) που έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών, λάσπης και ρύπων. Καθώς αυτή η μεταφορά υλικών είναι σύντομης διάρκειας και γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, η ρύπανση ‘περνάει’ και εμείς δεν είμαστε εκεί για να τη μετρήσουμε.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ευφυούς ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, υψηλής (προσαρμοζόμενης) δειγματοληψίας χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων που συλλέγει, διατηρώντας παράλληλα μεγάλη ενεργειακή αυτονομία και αξιοπιστία.

Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία συστήματος για:

  • την παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής (παροχή, αιωρούμενα σωματίδια, θερμοκρασία) και χημικής (αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, νιτρικά, pH, βαρέα μέταλλα) ποιότητας του ποταμού με χρήση ηλεκτροχημικών αισθητήρων,
  • τον προσδιορισμό του τρισδιάστατου πεδίου ταχυτήτων του ποταμού, της ροής του ποταμού και της κατανομής της στερεοπαροχής με χρήση οπτικών αισθητήρων,
  • την αξιολόγηση της επικινδυνότητας της περιβαλλοντικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής δειγματοληψίας με χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων.

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν επιγραμματικά είναι οι:

  1. Μελέτη Εφαρμογής και Στάθμιση Απαιτήσεων Συστήματος.
  2. Ανάπτυξη Υποσυστήματος Καταγραφής Φυσικών και Χημικών Παραμέτρων.
  3. Ανάπτυξη Υποσυστήματος Καταγραφής Οπτικών Μετρήσεων.
  4. Ανάπτυξη Υποδομής Ολοκληρωμένου Συστήματος Καταγραφής Φυσικών και Χημικών Παραμέτρων.
  5. Λειτουργικότητα Συστήματος.
  6. Διαχείριση Προγράμματος, Δημοσιότητα και Διάχυση Αποτελεσμάτων.
  7. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CYBERSENSORS
Συντονιστής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νικολαΐδης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζερβάκης Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργουλάς Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1111
Mis:
379415
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
Β4Λ59-ΡΧΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ