Αλγόριθμοι σήμερα: κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Αλγόριθμοι σήμερα: κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Αλγόριθμοι σήμερα: κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών».

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων για θεμελιώδους σημασίας προβλήματα που προκύπτουν από τις σημερινές και αναδυόμενες απαιτήσεις υπολογισμού και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν τέσσερις συμπληρωματικές ομάδες προβλημάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα και αποτελούν κατ’εξοχήν κίνητρα για την ανάπτυξη νέων αλγοριθμικών τεχνικών:

 • Διαχείριση πόρων σε οπτικά δίκτυα πολλαπλών ινών,
 • Μοντέλα και αλγόριθμοι διάχυσης σε κοινωνικά δίκτυα,
 • Χωροθέτηση, διαθεσιμότητα, και επεξεργασία μαζικών δεδομένων,
 • Διαχείριση ενέργειας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Οι Στόχοι αφορούν σε δύο συμπληρωματικές μεταξύ τους κατευθύνσεις:

 1. Δεδομένης της εγγενούς υπολογιστικής δυσκολίας των προβλημάτων που θα μελετήσουμε, να αναπτυχθούν οι απαραίτητες θεωρητικές θεμελιώσεις για την κατανόηση της πολυπλοκότητάς τους και της συνδυαστικής τους δομής και να σχεδιαστούν αποτελεσματικοί αλγοριθμικοί μηχανισμοί και στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.
 2. Το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο και οι αλγοριθμικές ιδέες να αποτελέσουν στέρεα βάση για ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων. Ειδικότερα αναμένεται η προσομοίωση με πραγματικά δεδομένα να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των θεωρητικών μοντέλων και αλγορίθμων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διαχείριση Πόρων σε Οπτικά Δίκτυα Πολλαπλών Ινών
 2. Κοινωνικά Δίκτυα: Μοντέλα και μέθοδοι διάχυσης
 3. Χωροθέτηση, Διαθεσιμότητα, και Επεξεργασία Μαζικών Δεδομένων
 4. Αλγοριθμικά Προβλήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Υπολογιστικά Περιβάλλοντα
 5. Συντονισμός και διάχυση αποτελεσμάτων
 6. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ALGONOW
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ζάχος Ευστάθιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μίλης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζησιμόπουλος Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
996
Mis:
379414
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ