Εφαρμογή πράσινης ανάπτυξης στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

Abstract: 

Ο σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαδικασιών εφοδιαστικής (logistics) στον αγροδιατροφικό τομέα, με γνώμονα την άμεση εφαρμογή τους και την ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης φιλικών προς το περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Π.Ε.1: Επιλογή & Χαρτογράφηση Αλυσίδων (EA)

 • Αναγνώριση & επιλογή ΕΑ
 • Ανάλυση δομής βασικών δραστηριοτήτων
 • Προσδιορισμός κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη χαρτογράφησης ΕΑ

Π.Ε.2: Διαδικασίες Πρωτογενή Τομέα

 • Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ανάπτυξη ολιστικού μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων
 • Ανάπτυξη & αξιολόγηση σεναρίων
 • Έκθεση εφαρμογής σεναρίων βελτιστοποίησης

Π.Ε.3: Διαδικασίες Μεταποιητικού Τομέα

 • Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταποιητικού τομέα
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ανάπτυξη ολιστικού μεθοδολογικού πλαισίου
 • Ανάπτυξη συστήματος «πράσινης» μέτρησης απόδοσης
 • Σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης

Π.Ε.4: Πρόσθιες & Αντίστροφες ΕΑ

 • Ανάπτυξη ποιοτικών/ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων
 • Διασφάλιση εφαρμογής των προτεινόμενων μοντέλων
 • Μελέτη επιπτώσεων / Έκθεση εφαρμογής ποσοτικών μεθοδολογιών
 • Αποτίμηση οικονομικών & περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Τελική έκθεση βελτιστοποίησης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Π.Ε.5: Διαχείριση Έργου

 • Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών προγράμματος
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου / Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας
 • Ανάπτυξη εκθέσεων προόδου/τελικής έκθεσης
 • Έκθεση αποτίμησης έργου

Π.Ε.6: Διάχυση Αποτελεσμάτων

 • Συνεργασία με επιχειρήσεις/οργανισμούς
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια
 • Οργάνωση σεμιναρίου και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
 • Υποβολή 4/6 εργασιών

Π.Ε.7: Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
teithe15
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καρακολτσίδης Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριανταφύλλου Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαλινδρέτος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσαντήλας Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαμαθρακής Βαγής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1236
Mis:
379411
Διάρκεια (μήνες):
37
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΤ9-109

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

Ιστότοπος έργου / Project website: http://www.greenagrochain.teithe.gr/