Διερεύνηση αιτιών και επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης

Abstract: 

Στόχος της πράξης "ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ»" είναι η διερεύνηση των αιτιών και των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται διαφορετικές εξωγενείς αιτίες απόσπασης της προσοχής του οδηγού κατά την οδήγηση υπό διαφορετικές συνθήκες ενώ αποτιμάται παράλληλα και η επιρροή ενδογενών αιτίων ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι αιτίες που προκαλούν απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Για αυτό το σκοπό, θα λάβει χώρα πείραμα με χρήση προσομοιωτή οδήγησης για οποίο θα αναπτυχθεί κατάλληλη μεθοδολογία.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Προσδιορισμός και ιεράρχηση των εξωγενών και ενδογενών αιτίων απόσπασης της προσοχής του οδηγού.
 2. Διερεύνηση του ρόλου εξωγενών αιτίων απόσπασης της προσοχής του οδηγού σε διαφορετικές οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.
 3. Διερεύνηση του ρόλου ιατρικών, νευρολογικών και νευροψυχολογικών επιδράσεων στην οδηγική ικανότητα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση.
 4. Ανάλυση της επιρροής ιατρικών, νευρολογικών και νευροψυχολογικών επιδράσεων στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού σε διαφορετικές οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.
 5. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης εξωγενών και ενδογενών αιτίων απόσπασης της προσοχής στην οδηγική συμπεριφορά.
 6. Ανάλυση της επιρροής της απόσπασης της προσοχής του οδηγού στην κυκλοφορία και στην οδική ασφάλεια.
 7. Προσδιορισμός μέτρων για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης συμπεριφορά των οδηγών λόγω απόσπασης της προσοχής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός πρότασης.
 2. Ανασκόπηση παραγόντων συμπεριφοράς και απόσπασης προσοχής οδηγού.
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας.
 4. Εκτέλεση πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης.
 5. Ανάλυση συμπεριφοράς οδηγών.
 6. Ανάλυση επιπτώσεων απόσπασης προσοχής του οδηγού.
 7. Εξέταση μέτρων βελτίωσης συμπεριφοράς οδηγών.
 8. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 9. Αξιολόγηση δράσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DISTRACT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γιάννης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγεωργίου Σωκράτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Οικονόμου Αλεξάνδρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
926
Mis:
379410
Διάρκεια (μήνες):
39
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΠΛΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ