Ανάπτυξη προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών με τη χρήση νανουλικών και ηλιακού φωτός για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ουσιών, ορμονικών διαταρακτών και κυστοξινων από τα φυσικά νερά και τα επεξεργασμένα λύματα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ–Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με την Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών,Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα θα εκτελεστεί σε ένα υποέργο1.

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας εξυγίανσης του νερού από τοξικές ενώσεις.

Στόχοι της πράξης είναι:

 • σύνθεση νανοϋλικών για την φωτοκατάλυση οργανικών ρύπων
 • μελέτη της αποικοδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων
 • ταυτοποίηση των παραγόμενων προϊόντων
 • έλεγχος της τοξικότητας
 • κατασκευή μιας πιλοτικής μονάδας καθαρισμού νερού.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Επιλογή ενώσεων των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών
 2. Μελέτη της απευθείας φωτόλυσης των υπό έρευνα ενώσεων σε φυσικά νερά
 3. Σύνθεση & χαρ/σμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας
 4. Σύνθεση & χαρ/σμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ
 5. Σύνθεση & χαρ/σμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού
 6. Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών,Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών
 7. Προσδ/σμός των ενδιαμέσων & τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης
 8. Προσδ/σμός κβαντικών αποδόσεων και ενεργών ενδιάμεσων και ριζών που συμμετέχουν στην φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση
 9. Παραμετροποίηση-βελτιστοποίηση φωτοεπαγώμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων από TiΟ2 στα εισαγόμενα χρωμοφόρα κέντρα και θεωρητική μελέτη φωτοεπαγώμενων διεπιφανειακών-διεργασιών
 10. Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων
 11. Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων
 12. Βελτιστοποίηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων
 13. Συντονισμός & Δημοσιότητα
 14. Αξιολόγηση

 

MIS: 379409

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AOP-NanoMat
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φαλάρας Πολύκαρπος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
833
Mis:
379409
Διάρκεια (μήνες):
38
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-9ΒΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ