Η δυναμική του συστήματος μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ".

Σκοπός και στόχοι του Έργου

 • Κατανόηση της δυναμικής του συστήματος. Δημιουργία βάσης δεδομένων των μετακινούμενων εκτροφών. Καταγραφή γενετικών χαρακτηριστικών των εκτρεφόμενων ζώων.
 • Αποκάλυψη των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος.
 • Εντοπισμός των πλεονεκτημάτων του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών.
 • Ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ των μετακινούμενων εκτροφών και των εκτροφέων.
 • Βελτίωση της γνώσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Εξέταση της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δράσεις

 1. Στατιστικά στοιχεία, διάρθρωση και τυπολογία των ελληνικών μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκτροφών, ιστορική εξέλιξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.
 2. Διερεύνηση των διαχειριστικών πρακτικών. Λογική και λειτουργία των μετακινούμενων συστημάτων.
 3. Διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας των μετακινούμενων πληθυσμών αιγοπροβάτων.
 4. Κοινωνιολογική προσέγγιση και τεχνικοοικονομική ανάλυση των μετακινούμενων εκτροφών. Εκτίμηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των μετακινούμενων εκτροφών και επιδράσεις των κοινωνικών, δημογραφικών και άλλων παραμέτρων.
 5. Έκταση, βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των χρησιμοποιούμενων βοσκοτόπων.
 6. Επιδράσεις των μετακινούμενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών.
 7. Υγιεινή και ποιότητα του γάλακτος και των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων από μετακινούμενες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 8. Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενσωμάτωση αυτών στις ακαδημαϊκές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
 9. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
transhumant sheep-goat farming
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λάγκα Βασιλική
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρατάσιου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζδράγκας Αντώνιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
888
Mis:
379408
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΩΝΧ

ΝΕΑ