Η διατήρηση της φύσης μέσω της θρησκείας. Τα ιερά δάση της Ηπείρου

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι

 • να μελετήσουμε εάν τα ιερά δάση έχουν κάποια αξία ως νησίδες διατήρησης της βιοποικιλότητας,
 • να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους ως παρελθόντων συστημάτων διατήρησης,
 • καθώς και την παρούσα σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες που κατάφεραν να τα διατηρήσουν,
 • να διερευνήσουμε τελικά και την πιθανή αποτελεσματικότητα τοπικά προσαρμοσμένων διαχειριστικών πρακτικών στη σύγχρονη διατήρηση.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Μελέτη της δομής, της ιστορίας και της εξέλιξης των ιερών δασών και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
 • Μελέτη της Βιοποικιλότητας Ι (ανώτερα φυτά, λειχήνες, πουλιά και χειρόπτερα).
 • Μελέτη της Βιοποικιλότητας ΙΙ (μύκητες, έντομα και εδαφική ποικιλότητα).
 • Μελέτη της ιστορίας και της ιερότητάς τους ως πολιτισμικής πρακτικής Διαχείρισης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Λαογραφική και Ιστορική Έρευνα.
 2. Αναδημιουργία Παρελθόντων Διαχειριστικών Πρακτικών.
 3. Βιοποικιλότητα και ιερά δάση Ι (ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ, ΛΕΙΧΗΝΕΣ, ΠΟΥΛΙΑ, ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ).
 4. Βιοποικιλότητα και ιερά δάση ΙΙ (ΜΥΚΗΤΕΣ, ΕΝΤΟΜΑ, ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ).
 5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 6. Σύνθεση & Διάχυση Αποτελεσμάτων.
 7. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
uoi32
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Halley John
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κατή Βασιλική
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Διαμαντής Στέφανος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νιτσιάκος Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
505
Mis:
379405
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-3Λ6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ