ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: φωνήνετα των Ελληνικών διαλέκτων: Φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου

Abstract: 

Είναι η πρώτη εργαστηριακή μελέτη του φωνηεντικού συστήματος διαφόρων ελληνικών διαλέκτων και η πρώτη προσπάθεια διδακτικής και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει αναλύσεις φωνητικής των φωνηέντων, διερεύνηση της ποικιλομορφίας ανά διάλεκτο, δημιουργία φωνηεντοχώρου των διαλέκτων καθώς και φωνολογική ανάλυση. Σε επίπεδο διάχυσης των αποτελεσμάτων, η δημιουργία βάσης δεδομένων, γλωσσογεωγραφικού ευρετηρίου και εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει στην οργάνωση, προσβασιμότητα και εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων, στην περαιτέρω έρευνα και στην ευαισθητοποίηση του κοινού στις διαλέκτους.

Σκοπός της πράξης είναι η καταγραφή και γλωσσολογική ανάλυση του φωνηεντικού συστήματος διαφόρων ελληνικών διαλεκτικών περιοχών. Παράλληλα αποσκοπεί στην ενημέρωση της διδακτικής κοινότητας σχετικά με τον πλούτο των ελληνικών διαλέκτων.

Στόχοι της πράξης είναι:

 1. ανάλυση φωνηεντικών συστημάτων διαφόρων ελληνικών διαλέκτων,
 2. δημιουργία βάσης διαλεκτικών δεδομένων, και γλωσσογεωγραφικού ευρετήριου,
 3. διάχυση των αποτελεσμάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια με στόχο την ενίσχυση της ενημερότητος καθηγητών και φοιτητών στην ύπαρξη των ελληνικών διαλέκτων.

Δράσεις:

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση.
 2. Σχεδιασμός της έρευνας πεδίου.
 3. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 4. Ανάλυση υλικού.
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών.
 6. Ερευνητικά αποτελέσματα και δημοσιοποίηση.
 7. Έλεγχος τεχνολογικών εφαρμογών.
 8. Αξιολόγηση προγράμματος.
 9. Συντονισμός προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
VOCALECT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπαλτατζάνη Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κάππα Ιωάννα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μικρός Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1245
Mis:
379396
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-50Ε

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ