ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ "ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ"

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ «ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩN ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ «ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ».

Η σύγχρονη τάση σχεδιασμού ανεμογεννητριών («Νέας Γενεάς») έχει στόχο την αύξηση ικανότητας παραγωγής ενέργειας, συνεπώς επιδιώκεται αύξηση της διαμέτρου του ρότορα (μηχανολογικό τμήμα) που οδηγεί σε ανάλογη αύξηση του ύψους του πυλώνα (δομικό τμήμα)

Σκοπός της πράξης είναι Παραγωγή γνώσης μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την αντιμετώπιση προβλήματων ανάλυσης-βέλτιστου σχεδιασμού του δομικού μέρους ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς» που ανακύπτουν από την αύξηση ύψους τους καθώς και βέλτιστης χωροθέτησης αιολικών πάρκων

Στόχοι της πράξης είναι:

 • Συλλογή ανεμολογικών δεδομένων για καθολική στατική και δυναμική μη γραμμική ανάλυση του πυλώνα, σε συνδυασμό με το έδαφος θεμελίωσης (χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).
 • Έλεγχος καταλληλότητας αριθμητικών προσομοιωμάτων και διερεύνηση θεμάτων κόπωσης, τοπικού λυγισμού και βελτιστοποίησης στοιχείων γεωμετρίας και συνδέσεων.
 • Διατύπωση και επίλυση προβλήματος βελτιστοποίησης χωροθέτησης αιολικών πάρκων και ανάλυση κόστους κύκλου ζωής επένδυσης αιολικού πάρκου.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός-παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 2. Προσδιορισμός ανεμολογικών δεδομένων
 3. Ανάπτυξη ραβδωτών στοιχείων για την καθολική στατική και δυναμική ανάλυση του Πυλώνα
 4. Βελτιστοποίηση κύριων στοιχείων της γεωμετρίας του πυλώνα
 5. Αλληλεπίδραση Συστημάτων Θεμελίωσης-Πυλώνα-Ανεμογεννήτριας
 6. Καινοτόμες λύσεις θεμελίωσης Ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς» σε υψηλά πρανή και στον πυθμένα της θάλασσας
 7. Ανάπτυξη οδηγιών αριθμητικής προσομοίωσης πυλώνων με επιφανειακά στοιχεία
 8. Κωδικοποίηση τοπικών ελέγχων επάρκειας πυλώνων με χρήση αριθμητικών προσομοιωμάτων με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
 9. Πολυκριτηριακή ανάλυση στη λήψη αποφάσεων για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών
 10. Αξιολόγηση της πράξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AIOLOS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπανιοτόπουλος Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζιώμας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρλαύτης Ματθαίος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
952
Mis:
379395
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Β9-ΨΒ7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ