Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών και Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νέων Τύπων Νανοδομημένων Οστικών Βιοτσιμέντων βασισμένα σε Φωσφορικό Ασβέστιο και Γεωπολυμερή

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η σύνθεση και μελέτη οστικών τσιμέντων που θα διαθέτουν ιδιότητες οι οποίες θα τα καταστήσουν ικανά να αποτελέσουν οστικά υποκατάστατα σε σύγχρονες ορθοπεδικές και οδοντιατρικές εφαρμογές.

Οι Στόχοι της πράξης είναι η ανάπτυξη και μελέτη οστικών και νανοσύνθετων τσιμέντων και η αξιολόγηση τους σε in vitro δοκιμές πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης οστεοβλαστών και η in-vivo αξιολόγηση τους σε μοντέλα μικρών πειραματοζώων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διαχείριση του έργου.
 2. Παρασκευή αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων φωσφορικού ασβεστίου.
 3. Χαρακτηρισμός νέων υλικών φωσφορικού ασβεστίου.
 4. Σύνθεση και χαρακτηρισμός αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων από γεωπολυμερή.
 5. Χαρακτηρισμός Μηχανικών και Ιξωδοελαστικών Ιδιοτήτων νέων υλικών από φωσφορικό ασβέστιο και γεωπολυμερή.
 6. Μοντελοποίηση Μηχανικής Συμπεριφοράς Νέων Οστικών Τσιμέντων.
 7. Εφαρμογή μη καταστροφικών τεχνικών διάγνωσης στη γήρανση μοσχευμάτων των νέων οστικά τσιμέντα.
 8. Μέτρηση παραμορφώσεων συρρίκνωσης κατά την στερεοποίηση.
 9. Χαρακτηρισμός νέων οστικών τσιμέντων σε περιβάλλοντα θερμοκρασίας και υγρασίας.
 10. Κατασκευή φυσικών αντιγράφων/πρωτοτύπων οστικών κοιλοτήτων,προσθετικών.
 11. Μελέτη της οστεοεπαγωγικής ιδιότητας των νέων οστικών τσιμέντων.
 12. Μελέτη της οστεογενετικής ιδιότητας των νέων οστικών τσιμέντων.
 13. Πιστοποίηση μικροδομής και μικροπορώδους οστικών τσιμέντων.
 14. In vivo εφαρμογή των πειραματικών οστικών τσιμέντων.
 15. Χαρακτηρισμός βιοπαρασκευασμάτων.
 16. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANO.GEO.S.CA.PHO.L
Συντονιστής:
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μουζάκης Διονύσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζαούτσος Στέφανος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραλέκας Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ντούνη Ελένη
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
945
Mis:
379380
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-Θ4Ψ

ΝΕΑ