Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων

Abstract: 

Στο πλαίσιο της Πράξης, έχει επιλεχθεί ως μελέτη περίπτωσης η περιοχή του Ασωπού στην Αττική (Ελλάδα) όπου παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης λόγω της δραστηριοποίησης πολλών επιχειρήσεων. Η συνεισφορά του ερευνητικού προγράμματος αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των δεικτών μέτρησης της βιωσιμότητας, τη δημιουργία νέας μεθοδολογίας για την ενσωμάτωση των δεικτών της βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τέλος τη διευκόλυνση των διαδικασιών διαβούλευσης και την επιλογή των καταλληλότερων πολιτικών.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού εργαλείου το οποίο θα μετράει την βιωσιμότητα σε περιοχές περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες και ταυτόχρονα θα παρέχει τα μέσα για την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στα πλαίσια περιβαλλοντικών πολιτικών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Η διερεύνηση των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τους δείκτες της βιωσιμότητας στα πλαίσια των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών,
  2. Η διερεύνηση νέων τεχνικών, μέσω των οποίων θα αναγνωρίζεται η σημαντικότητα αυτών των δεικτών σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή των τοπικών ομάδων συμφερόντων και
  3. Η διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού εργαλείου (INSPIRED) το οποίο θα επιτρέπει τη χρήση των δεικτών βιωσιμότητας για τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Δεικτών.
  2. Διερεύνηση Οικονομικών Δεικτών.
  3. Διερεύνηση Κοινωνικών Δεικτών.
  4. Διαμόρφωση του εργαλείου μεθοδολογίας (INSPIRED).
  5. Αξιολόγηση Πράξης και διοικητική-τεχνική υποστήριξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INSPIRED
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χαλβαδάκης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ευαγγελινός Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χάλκος Γέωργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νικολάου Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χρηστάνης Κίμων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1153
Mis:
379350
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΨΛ2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ