Ανάπτυξη μοντέλου επικινδυνότητας κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπησης και Συμβολομετρίας

Abstract: 

Υποέργο 1: «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών – Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας».

Οι κατολισθήσεις ως φυσικά καταστροφικά φαινόμενα με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, παρουσιάζονται τελευταία με αυξανόμενο ρυθμό λόγω κυρίως της έντονης ανθρωπογενούς παρέμβασης στο γεω-περιβάλλον αλλά και της συχνής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Η δημιουργία «Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων» βασισμένου σε τεχνολογίες τηλεπισκόπισης είναι το αντικείμενο του έργου αυτού.

Ο Σκοπός της πράξης είνα να δημιουργηθεί μοντέλο που θα περιγράφει την επικινδυνότητα των εδαφών για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, με την εφαρμογή μεθόδων σύνθεσης πληροφορίας και επίλυσης αντίστροφων προβλημάτων.

Ουσιαστικά, το μοντέλο θα περιγράφει, σε ανάλυση υπο-εικονοστοιχείου, τη δυναμική συμπεριφορά της αντίστοιχης περιοχής (μερικά m2) και θα δίνει εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τη a) συμπεριφορά των γειτονικών περιοχών, b) την χρονική εξέλιξη των μικρο-μετακινήσεων c) καθώς και την γεωλογική ταυτότητα των εδαφών.

Επιδιωκόμενος στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η δημιουργία Μοντέλου Πρόβλεψης της Επικινδυνότητας οριακά σταθερών φυσικών κλιτύων και πρανών, δηλαδή πριν εκδηλωθούν σε αυτά κατολισθητικά φαινόμενα, με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπισης. Το μοντέλο θα αποδίδει περισσότερο αξιόπιστη εκτίμηση για την επικινδυνότητα εκδήλωσης κατολίσθησης, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα πολύπλοκα και «θεωρητικά» μοντέλα, και θα είναι χρηστικό από Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρίες κατασκευής υποδομών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανασκόπηση μεθόδων – Συλλογή δεδομένων.
  2. Μοντέλα κατολισθήσεων. Κατανόηση συνθηκών έναρξης κατολισθήσεων.
  3. Δορυφορική Γεωδαισία.
  4. Ολοκλήρωση και δοκιμές του «Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων».
  5. Συντονισμός και Διαχείριση έργου.
  6. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LAVMO
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αναστασόπουλος Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κούκης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Συκιώτη Όλγα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
640
Mis:
379347
Διάρκεια (μήνες):
37
Προϋπολογισμός:
598 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-Ξ19

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ