ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Abstract: 

ΣΚΟΠΟΣ του έργου είναι

 • η ανάπτυξη πολύ-λειτουργικών νάνο-σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας,
 • ο δομικός/μορφολογικός χαρακτηρισμός τους και
 • η συστηματική μελέτη κυρίως των ηλεκτρικών, διηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, αλλά και των μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων τους.
 • Θα παρασκευαστούν νάνο-σύνθετα υλικά με θερμοπλαστικές και ελαστομερείς μήτρες και εγκλείσματα νάνο-σωματίδια οξειδίων ή/και μετάλλων ή/και φερριτών με συστηματική μεταβολή της περιεκτικότητάς τους.

Για το χαρακτηρισμό των δοκιμίων θα χρησιμοποιηθούν κυρίως

 1. τεχνικές μικροσκοπίας (SEM, TEM, AFM),
 2. φασματοσκοπίας υπερύθρου (FTIR),
 3. φασματοσκοπία Raman και
 4. σκέδασης ακτινών-Χ (XRD).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της ηλεκτρικής, διηλεκτρικής, μαγνητικής και οπτικής συμπεριφοράς των παραγόμενων υλικών με τεχνικές

 1. διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων και θερμοκρασιών (DRS),
 2. ηλεκτρικής αγωγιμότητας συνεχούς και εναλλασσομένου,
 3. με πειράματα μαγνήτισης,
 4. με οπτικές μετρήσεις,
 5. με τεχνικές θερμικής ανάλυσης (TGA,DSC, DTA) και
 6. δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DMTA).

ΣΤΟΧΟΣ: η παρασκευή νέων πολύ-λειτουργικών υλικών με βελτιωμένες ηλεκτρικές, μαγνητικές, θερμικές, μηχανικές και οπτικές ιδιότητες.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

 1. Παρασκευή πολυ-λειτουργικών νανοσύνθετων συστημάτων.
 2. Μορφολογικός και Θερμομηχανικός Χαρακτηρισμός.
 3. Ηλεκτρικός/Διηλεκτρικός, Μαγνητικός και Οπτικός Χαρακτηρισμός.
 4. Μελέτη της επίπτωσης περιβαλλοντικών παραγόντων.
 5. Έλεγχος και βελτιστοποίηση της λειτουργικής συμπεριφοράς. Εξαγωγή συμπερασμάτων.
 6. 6: Αξιολόγηση της πράξης

 

MPN / MIS 379346

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MPN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καναπίτσας Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσόνος Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψαρράς Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τοπρακτσίογλου Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριάντης Δήμος
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μοσχοπούλου Ευαγγελία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
356
Mis:
379346
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΣΒ4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ