Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους

Abstract: 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας/εργαλείου που θα επιτρέπει τη γρήγορη εκτίμηση της παραλιακής οπισθοχώρησης λόγω ανόδου της μέσης θαλάσσιας στάθμης και μετεωρολογικών παλιρροιών-storm surges- σε κλίμακα λεκάνης και για ποικίλες μορφολογικές, υδροδυναμικές και ιζηματολογικές συνθήκες και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της παραλιακής οπισθοχώρησης.

Στόχοι:

 • η δημιουργία βάσης δεδομένων των χωρικών χαρακτηριστικών των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου Αρχιπελάγους χρησιμοποιώντας ήδη διαθέσιμη από τηλεπισκόπηση πληροφορία (π.χ. Google Earth Pro) και εργαλεία web-GIS,
 • η εκτίμηση του εύρους της πιθανής οπισθοχώρησης κάτω από ρεαλιστικά σενάρια κλιματικής αλλαγής μέσω συστοιχιών μορφοδυναμικών μοντέλων,
 • η ανάπτυξη/αξιολόγηση οπτικών συστημάτων μακροχρόνιας καταγραφής/παρακολούθησης της παραλιακής μορφοδυναμικής,
 • η εκτίμηση της ακρίβειας/ευαισθησίας των εικόνων τηλεπισκόπησης των ακτογραμμών μέσω σύγκρισης με δεδομένα εδάφους,
 • η μελέτη της δυναμικής της ποτάμιας ιζηματοπαροχής σε αντιπροσωπευτικές νησιωτικές παραλίες και
 • η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της διάβρωσης σε αντιπροσωπευτικές νησιωτικές παραλίες.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός υλοποίησης.
 2. Βάση Δεδομένων Νησιωτικών Παραλιών.
 3. Μορφοδυναμικά μοντέλα.
 4. Ανάπτυξη Υψίσυχνου Οπτικού Συστήματος Παρακολούθησης (AOMS) και Πιλοτικές μελέτες.
 5. Κοινωνικο-οικονομική μελέτη των πιλοτικών παραλιών.
 6. Σύνθεση αποτελεσμάτων - Διάχυση, δημοσιότητα και προβολή αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ISLA
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βελεγράκης Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λέκκας Δημήτρης Φραγκίσκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πούλος Σεραφείμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1401
Mis:
379342
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΒΙ9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(22/6/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους», με MIS: 379342 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  - ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)