Μαθηματική Μοντελοποίηση πολύπλοκων Συστημάτων με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική Φυσική & τεχνολογία Υλικών

Abstract: 

Τα τελευταία 30 χρόνια αναπτύχθηκε η Επιστήμη της Πολυπλοκότητας ως ενιαίος τρόπος μελέτης πολύπλοκων συστημάτων πολλών επιστημών. Βασιζόμενοι σε πειραματικά αποτελεσμάτων και μαθηματικά μοντέλα, μελετούμε την ανάδυση νέων δυναμικών φαινομένων και αποκαλύπτουμε τη δομή πολύπλοκων συστημάτων στο χώρο, επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε συγκεκριμένα παραδείγματα φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών πολύπλοκων συστημάτων.

Βασικός σκοπός του παρόντος Έργου είναι η αξιοποίηση της Επιστήμης της Πολυπλοκότητας, ώστε χρησιμοποιώντας πειραματικά αποτελέσματα και μαθηματικά μοντέλα, οι ερευνητές του παρόντος Έργου να αναλύσουμε και να ελέγξουμε φαινόμενα με πολύπλοκη χρονική εξέλιξη και χωρική δομή, χρησιμοποιώντας μεθόδους της Μη Γραμμικής Δυναμικής και της Στατιστικής Φυσικής.

Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης έρευνας είναι οι εξής:

 1. Η μελέτη μαθηματικών μοντέλων για την ανάλυση εγκεφαλικής δυναμικής όπως αποτυπώνεται σε EEG και ECoG σήματα.
 2. Η εφαρμογή αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων της Μη Γραμμικής Δυναμικής και Στατιστικής Φυσικής σε Χαμιλτώνια πλέγματα με ευρύ φάσμα εφαρμογών.
 3. Η επίλυση διαφορικών εξισώσεων της δυναμικής κοκκωδών υλικών και η προσομοίωση πολύπλοκων υλικών με εφαρμογές στην Επιστήμη Υλικών και την Νανοτεχνολογία.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Μαθηματική Μοντελοποίηση Εγκεφαλικής Δραστηριότητας.
 2. Κλασική Μηχανική, Ουράνια Μηχανική & Φυσική Πλάσματος.
 3. Διαφορικές Εξισώσεις Μη Γραμμικής Οπτικής.
 4. Μη Γραμμική Δυναμική & Στατιστική Φυσική Μη Γραμμικών Πλεγμάτων.
 5. Μελέτη Πολύπλοκων Υλικών με Τεχνολογικές Εφαρμογές.
 6. Μη Γραμμικές Εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής.
 7. Φυσικοχημικά & Βιολογικά Συστήματα.
 8. Συντονισμός του Έργου.
 9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MACOMSYS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπουντής Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βάρβογλης Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσιρώνης Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
38
Mis:
379337
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΖΙΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ