Προσαρμογή της κλίμακας STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) με σκοπό τον προσδιορισμό του προφίλ στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης ξένης γλώσσας

Abstract: 

Προσαρμογή της κλίμακας STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) με σκοπό τον προσδιορισμό του προφίλ στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης ξένης γλώσσας μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μουσουλμάνων μαθητών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη και διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί στην τάξη.

Με την Πράξη επιχειρείται να δοθεί ώθηση στην έρευνα γύρω από τις στρατηγικές εκμάθησης σε θεωρητικό επίπεδο με πιθανές εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Σκοπός της πράξης είναι η προσαρμογή στην Ελλάδα της ευρέως χρησιμοποιούμενης στο εξωτερικό κλίμακας SILL.

Στόχος είναι η διερεύνηση μέσω της χρήσης ενός προσαρμοσμένου σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού, έγκυρου-αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης όπως το S.I.L.L του συνόλου των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

  1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ S.I.L.L ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ.
  2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ.
  3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ.
  4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ.
  5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.
  6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
  7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
S.I.L.L.G.T
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γαβριηλίδου Ζωή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψάλτου-Τζόυσυ Αγγελική
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πλατσίδου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1221
Mis:
379335
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΚΟ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ