Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις

Abstract: 

Η πράξη: Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές Στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές Στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ανάλυση της λειτουργίας ολιγοπωλιακών αγορών προς τον σκοπό του προσδιορισμού άριστων κρατικών παρεμβάσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, με έμφαση σε αναπτυξιακά κρίσιμους κλάδους.

Στόχοι της πράξης είναι η προαγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της μελέτης ολιγοπωλίων και η παρουσίαση προτάσεων άριστης οικονομικής πολιτικής για τέτοιους κλάδους που ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη.

Δράσεις:

  1. Διαφοροποίηση προϊόντος, συμβόλαια, συγχωνεύσεις και κάθετες σχέσεις επιχειρήσεων.
  2. Δυναμικά υποδείγματα τιμολόγησης και επενδύσεων, πληροφόρηση,παραγωγικό δυναμικό, υποδείγματα θεωρίας παιγνίων και επιχειρηματικός σχεδιασμός υπό αβεβαιότητα.
  3. Επενδύσεις, έρευνα και μεταφορά νέας τεχνογνωσίας.
  4. Συμπεριφορά επιχειρήσεων που παραβιάζουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και η αντιμετώπισή των από την πολιτική ανταγωνισμού.
  5. Άριστος σχεδιασμός κανόνων και θεσμών για την εφαρμογή πολιτικής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας και της ΕΕ.
  6. Άριστη πολιτική προστίμων.
  7. Συμπεριφορά επιχειρήσεων και προτάσεις αναμόρφωσης πολιτικής κάθετων σχέσεων στη νομοθεσία της ΕΕ.
  8. Συμπεριφορά επιχειρήσεων και προτάσεις αναμόρφωσης πολιτικής άρνησης πώλησης ή πρόσβασης στη νομοθεσία της ΕΕ.
  9. Άριστα μέτρα πολιτικής για κλάδους όπου συνυπάρχουν αγορές υπό ρύθμιση και υπό πολιτική ανταγωνισμού, άριστη πορεία απελευθέρωσης αγορών και προκλήσεις με εφαρμογές στις αγορές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
  10. Ενδεικνυόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών μέσων/περιεχομένου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ONERG
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βέττας Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κατσουλάκος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταμούλης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετράκης Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουρνέτας Απόστολος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1354
Mis:
379331
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΤΨΞ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ