Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα & Τεχνολογία Λογισμικού

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση υποδομής που διευκολύνει την έρευνα εμπειρικών μελετών τεχνολογίας λογισμικού, για την αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού.

 Αυτό γίνεται εφικτό με την ενοποίηση των διεργασιών:

 1. συλλογής πρωτογενών δεδομένων,
 2. επεξεργασίας τους και
 3. διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων εφαρμογής ερευνητικών εργαλείων.

Συγκεκριμένα, η υποδομή θα περιλαμβάνει:

 1. υποδομή για μαζική επεξεργασία δεδομένων,
 2. πλατφόρμα για γρήγορη ανάπτυξη και εκτέλεση πειραμάτων σε μεγάλους όγκους δεδομένων και
 3. προ-επεξεργασμένα δεδομένα, προερχόμενα από έργα ανοιχτού λογισμικού, σε μορφή κατάλληλη για ανάλυση.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα βασιστεί στο λογισμικό Alitheia Core, το οποίο επιτρέπει την αποδοτική μαζική επεξεργασία δεδομένων. Τα πρωτογενή αυτά δεδομένα αναφέρονται σε εκδόσεις πηγαίου κώδικα, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βάση δεδομένων λαθών, για κάθε έργο. Επιπλέον, η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει εργαλεία και μετρικές ανάλυσης, καθώς και θα διευκολύνει τη μαζική επεξεργασία δεδομένων και τη συγραφή νέων μετρικών, διεξαγωγή πειραμάτων,και λήψη των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Σχεδιασμός πλατφόρμας.
 2. Ανάπτυξη πλατφόρμας.
 3. Τεχνικές εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης.
 4. Υλοποίηση μετρικών λογισμικού στην πλατφόρμα Alitheia Core.
 5. Ενσωμάτωση τεχνικών εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης στην πλατφόρμα Alitheia Core.
 6. Μετρικές συνεισφοράς προγραμματιστών.
 7. Αξιολόγηση ποιότητας και κόστος λογισμικού.
 8. Συντονισμός και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 9. Διαχείρηση έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
STEREO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χατζηαντωνίου Δαμιανός
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σπινέλλης Διομήδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταμέλος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
243
Mis:
379329
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-43Ν

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ