Ανάπτυξη καινοτόμων φωτοκυψελών καυσίμου για την παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας από την οξείδωση οργανικών ενώσεων με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φωτοηλεκτροχημικών συστημάτων και ολοκληρωμένης διάταξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου από την οξείδωση οργανικών ενώσεων σε υδατικά διαλύματα με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. (Βλ. Παράρτημα)

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου φωτοκυψέλης καυσίμου (Photo-Fuel Cell) (Βλ. Παράρτημα).

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ανάπτυξη φωτοκαταλυτών με υψηλή κβαντική απόδοση και απόκριση στην ηλιακή ακτινοβολία.
 2. Ανάπτυξη καινοτόμων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών.
 3. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση φωτοκαταλυτών.
 4. Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών αλκαλικών μεμβρανών.
 5. Κατασκευή και χαρακτηρισμός νανοδομημένων φωτοανόδων.
 6. Κατασκευή και χαρακτηρισμός καθόδων.
 7. Κατασκευή και μελέτη φωτοκυψελών καυσίμου (photo-fuel cells).
 8. Ολοκλήρωση συστήματος και έλεγχος μακροχρόνιας σταθερότητας.
 9. Αποτίμηση φωτοκυψελών καυσίμου και ολοκληρωμένης διεργασίας.
 10. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας.
 11. Συντονισμός υποέργου.
 12. Αξιολόγηση υποέργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
PhotoFuelCell
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κονταρίδης Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιανός Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νεοφυτίδης Στέλιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
835
Mis:
379320
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-8Ω8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ