Καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες

Abstract: 

Ο Σκοπός της παρούσης πράξης είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλιακών κυψελίδων τρίτης γενιάς, γνωστών με το διεθνή όρο “Dye-sensitized solar cells”.

Οι Στόχοι της πράξης είναι οι κυψελίδες αυτές να παρασκευασθούν με καινοτόμα υλικά, όπως νανοδομημένοι ημιαγωγοί, οργανικοί και ανόργανοι νανοδομημένοι ή μοριακοί φωτοευαισθητοποιητές, οξειδαναγωγικοί ηλεκτρολύτες σε υγρή, ημιστερεά και στερεά φάση και αντιηλεκτρόδια εμπλουτισμένα με καινοτόμους ηλεκτροκαταλύτες.

Θα χρησιμοποιηθούν νέες μέθοδοι σύνθεσης και εναπόθεσης υλικών, αποβλέποντας στον έλεγχο της δομής, της σύνθεσης και των ηλεκτραγώγιμων ιδιοτήτων τους και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ηλιακών κυψελίδων. Ο χαρακτηρισμός υλικών και συσκευών με σύγχρονες μεθόδους φασματοσκοπίας, μικροσκοπίας και ηλεκτροχημείας θα οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση των αρχών λειτουργίας των κυψελίδων. Τα υπό συλλογήν δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ηλιακών κυψελίδων και την αύξηση του χρόνου ζωής των. Επιπλέον, οι νέες μέθοδοι που θα εφαρμοσθούν θα επιτρέψουν την παραγωγή ηλιακών κυψελίδων με χαμηλό κόστος και την εξέλιξή τους σε εμπορικά προϊόντα. Όλες οι δραστηριότητες θα λαμβάνουν υπ’όψιν τα διεθνή δεδομένα του εμπλεκομένου επιστημονικού πεδίου. Η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει την εκπαίδευση μέσω επιστημονικής έρευνας ενός σημαντικού αριθμού νέων επιστημόνων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Σύνθεση, εναπόθεση και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων νανοδομημέμων ημιαγώγιμων μεταλλικών οξειδίων.
  2. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων φωτοευαισθητοποιητών.
  3. Σύνθεση ηλεκτρολυτών και αγώγιμων πολυμερών.
  4. Μελέτη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών.
  5. Κατασκευή πρότυπων κυψελίδων.
  6. Κατασκευή και έλεγχος απόδοσης συστοιχιών κυψελίδων.
  7. Δημοσιοποίηση.
  8. Συντονισμός του έργου.
  9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANOSOLCEL
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λιανός Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταθάτος Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φαλάρας Πολύκαρπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
69
Mis:
377756
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-3ΓΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ