Ανάπτυξη Νέου Υλικού από Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Ανάπτυξη Νέου Υλικού από Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον, θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη Νέου Υλικού από Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον».

Σκοπός της πράξης: Ανάπτυξη νέου υλικού από απορριπτόμενη βιομάζα του πρωτογενούς (αγροτικού, δασικού) και δευτερογενούς (βιομηχανικού) τομέα παραγωγής με έμφαση στα λιγνοκυτταρινούχα υλικά για την προσρόφηση υδρογονανθράκων σε υδάτινο περιβάλλον.

Στόχοι της πράξης:

 1. Ανάπτυξη νέου εμπορεύσιμου προσροφητικού υλικού, και της ανάπτυξης διαδικασιών παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα.
 2. Πιλοτική εφαρμογή των παραγόμενων προσροφητικών για την απορρύπανση υδατικού συστήματος.
 3. Αίτηση χορήγησης δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: μία για τα καινοτομικά προσροφητικά υλικά και μία για τις καινοτομικές διαδικασίες παραγωγής αυτών.
 4. Τεχνοοικονομική ανάλυση για την παραγωγή σε τοπικό επίπεδο των προϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα.
 5. Σχεδιασμός πολιτικής διείσδυσης στις αγορές.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις (αναφερόμενες συνοπτικά):

 1. Δημιουργία οντολογικού πλαισίου ανάπτυξης νέων υλικών από απορρίμματα.
 2. Σχεδίαση Βάσης Γνώσης για τα λιγνοκυτταρινούχα υλικά.
 3. Πολυκριτηριακή επιλογή υλικών και εκτίμηση των διαφόρων συνιστωσών του συνολικού κόστους.
 4. Προκαταρκτικός ποιοτικός έλεγχος και προσδιορισμός τεχνικών τροποποίησης.
 5. Σχεδιασμός/εκτέλεση συνδυασμένων μετρήσεων για την αποκάλυψη των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ροφούντος στερεού.
 6. Βελτίωση της διεργασίας τροποποίησης της βιομάζας.
 7. Επιβεβαίωση της ισχύος των υπαρχόντων υποδειγμάτων ή σύνθεση νέων.
 8. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 9. Τεχνοοικονομική ανάλυση για την παραγωγή προϊόντος σε βιομηχανική κλίμακα.
 10. Διάχυση γνώσης/τεχνογνωσίας.
 11. Συντονισμός/διαχείριση πράξης.
 12. Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INOVBIOMASS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σιδηράς Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζιαβραμίδης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καμαρινόπουλος Λεωνίδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
770
Mis:
377356
Διάρκεια (μήνες):
48
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-6Φ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ