Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευστάθειας σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια

Abstract: 

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου για τη μέτρηση της ευστάθειας των λύσεων που προκύπτουν από υπάρχουσες μεθοδολογίες.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της διεθνούς επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας και της πολυκριτήριας ανάλυσης.

Δράσεις έργου:

 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάλυσης ευστάθειας σε αναλυτικές-συνθετικές διαδικασίες (ΑΣΠ).
 2. Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης ευστάθειας σε ΑΣΠ.
 3. Πειραματική αξιολόγηση μέτρων ευστάθειας σε ΑΣΠ.
 4. Εφαρμογές ανάλυσης ευστάθειας σε ΑΣΠ.
 5. Βιβλιογραφική ανασκόπηση προσεγγίσεων τεχνικής νοημοσύνης για την ανάλυση ευστάθειας πολυκριτήριων προβλημάτων.
 6. Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης ευστάθειας σε προβλήματα ταξινόμησης.
 7. Πειραματική αξιολόγηση προσεγγίσεων τεχνικής νοημοσύνης για την ανάλυση ευστάθειας πολυκριτήριων προβλημάτων.
 8. Εφαρμογές προσεγγίσεων τεχνικής νοημοσύνης για την ανάλυση ευστάθειας πολυκριτήριων προβλημάτων.
 9. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάλυσης ευστάθειας σε προβλήματα πολυστοχικού προγραμματισμού.
 10. Ανάπτυξη μέτρων αξιολόγησης ευστάθειας σε προβλήματα πολυστοχικού προγραμματισμού.
 11. Πειραματική αξιολόγηση μέτρων ευστάθειας σε προβλήματα πολυστοχικού προγραμματισμού.
 12. Εφαρμογές ανάλυσης ευστάθειας σε προβλήματα πολυστοχικού προγραμματισμού.
 13. Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων.
 14. Ανάπτυξη αλγορίθμου ευσταθούς πολυκριτήριας βελτιστοποίησης.
 15. Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
 16. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 17. Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου.
 18. Διοργάνωση workshops.
 19. Έκδοση μονογραφίας.
 20. Ανάπτυξη πλάνου εργασίας.
 21. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου.
 22. Αξιολόγηση πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ROBUST-MCDM
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σίσκος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψαρράς Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1138
Mis:
377350
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-ΡΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ