Η μεταβολομική ανάλυση ως διαγνωστικό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης των εμβρύων στην υποβοηθούμενη γονιμοποίηση και κατά την διάρκεια της κύησης

Abstract: 

Η πράξη:« ΘΑΛΗΣ-ΑΠΘ- Η μεταβολομική ανάλυση ως διαγνωστικό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης των εμβρύων στην υποβοηθούμενη γονιμοποίηση και κατά την διάρκεια της κύησης», θα εκτελεστεί ως εξής:

  • Υποέργο 1: Η μεταβολομική ανάλυση ως διαγνωστικό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης των εμβρύων στην υποβοηθούμενη γονιμοποίηση και κατά την διάρκεια της κύησης.
  • Υποέργο 2: Προμήθεια (Για τις ανάγκες του έργου ζητείται μερική χρηματοδότηση για αναβάθμιση εξοπλισμού φασματογράφου μάζας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας: 91.750 € και αγορά λογισμικού 11.000 €.

Σκοπός της πράξης: Η ολιστική ανάλυση για την εύρεση βιοδεικτών βιωσιμότητας και ανάπτυξης εμβρύων.

Δράσεις:

  1. Χαρακτηρισμός εμβρύων στο στάδιο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Μορφολογική, γενετική και ιστολογική εξέταση.
  2. Μεταβολομική ανάλυση για την εύρεση βιολογικών δεικτών για την πρόγνωση του δυναμικού εμφύτευσης των εμβρύων.
  3. Ανάπτυξη ειδικών μεθόδων προσδιορισμού βιοδεικτών βιωσιμότητας εμβρύων.
  4. Χαρακτ. της ανάπτυξης εμβρύων στο 1ο και 2ο τρίμηνο της κύησης: Συσχέτιση με τη διατροφή της μητέρας και άλλες δημογραφικές περιβαλ. παραμέτρ.
  5. Μεταβολομική ανάλυση για την εύρεση βιοδεικτών της ανάπτυξης του εμβρύου.
  6. Ανάπτυξη ειδικών μεθόδων προσδιορισμού βιοδεικτών ανάπτυξης εμβρύων.
  7. Διαχείριση, management, και αξιολόγηση του έργου.
  8. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EMBRYOMETABOLOMICS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αθανασιάδης Απόστολος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μακρυδήμας Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
347
Mis:
377343
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Κ9-62Ε

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ