Γεωμηχανική και Περιβάλλον της Γεωλογικής Αποθήκευσης CO2

Abstract: 

Η πράξη: "ΘΑΛΗΣ – ΑΠΘ- Γεωμηχανική και περιβάλλον της γεωλογικής αποθήκευσης CO2" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Γεωμηχανική και περιβάλλον της γεωλογικής αποθήκευσης CO2».

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε ενέργεια. Παρόλη την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα θα είναι απαραίτητα για πολύ καιρό. Μία βιώσιμη και περιβαλλοντικά ανεκτή ενεργειακή εκμετάλλευση, απαιτεί έλεγχο του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως βαθείς υφάλμυρους υδροφορείς ή εξοφλημένους ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, αποτελεί σήμερα μία πολλά υποσχόμενη μέθοδο για την μόνιμη αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικά εκλυομένου CO2.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η κατάνοηση των γεωχημικών, γεωμηχανικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της έγχυσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως βαθείς υφάλμυρους υδροφόρους ορίζοντες ή εξοφληθέντες ταμιευτήρες υδρογονανθράκων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι η ανάπτυξη γνώσεων, μεθόδων ανάλυσης και επιστημονικού υπόβαθρου για την αποτελεσματική αποθήκευση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ταμιευτήρων αποθήκευσης CO2 από γεωμηχανικής και γεωχημικής άποψης, όπως επίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υδροφόρους ορίζοντες σε περίπτωση διαφυγής CO2.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Επιλογή αντιπροσωπευτικής λεκάνης και ανάλογων πετρωμάτων.
  2. Γεωχημικό μοντέλο για τη δράση του CO2 στα πετρώματα και το σκυρόδεμα.
  3. Χημικο-πορο-μηχανικό μοντέλο για τις επιπτώσεις του CO2 στις μηχανικές και υδραυλικές ιδιότητες.
  4. Επιπτώσεις διαφυγής CO2 στην ποιότητα υπόγειων νερών και πόσιμων υδροφορέων.
  5. Αριθμητική εφαρμογή για χημικο-βιο-πορομηχανική ανάλυση έγχυσης CO2.
  6. Προσομοίωση έγχυσης CO2 σε αντιπροσωπευτική λεκάνη γεωλογικής αποθήκευσης.
  7. Διαχείριση και συντονισμός έργου, διάχυση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GEOMECS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαμίχος Ευριπίδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κούκουζας Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1100
Mis:
377336
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΨΙΜ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ