Χαρακτηρισμός των Εδαφικών Συνθηκών στην Ελλάδα για Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Σεισμικών Εδαφικών Κινήσεων: Πιλοτική Εφαρμογή σε Αστικά Κέντρα

Abstract: 

Η πράξη «ΘΑΛΗΣ-ΑΠΘ - Χαρακτηρισμός των εδαφικών συνθηκών στην Ελλάδα για ρεαλιστικές προσομοιώσεις σεισμικών εδαφικών κινήσεων: πιλοτική εφαρμογή σε αστικά κέντρα» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Χαρακτηρισμός των εδαφικών συνθηκών στην Ελλάδα για ρεαλιστικές προσομοιώσεις σεισμικών εδαφικών κινήσεων: πιλοτική εφαρμογή σε αστικά κέντρα».

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των εδαφικών συνθηκών με βάση τα γεωλογικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά τους με στόχο την πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων για την πρόβλεψη των σεισμικών κινήσεων, από σενάρια σεισμών, σε επιλεγμένα αστικά κέντρα στην Ελλάδα. Ο πυρήνας της μεθόδου βασίζεται στη συσχέτιση των διαφορετικών γεωλογικών σχηματισμών με την ταχύτητα των εγκαρσίων (διατμητικών) σεισμικών κυμάτων Vs30. Η ταξινόμηση των εδαφών που θα προκύψει θα πιστοποιηθεί στις θέσεις των σταθμών επιταχυνσιογράφων.

Θα γίνουν τρεις πιλοτικές εφαρμογές προσομοίωσης των σεισμικών κινήσεων από σενάρια σεισμών σε αστικά κέντρα:

 • στην πόλη της Έδεσσας, λόγω σεισμικότητας και ιδιάζουσας τοπογραφίας,
 • στην πόλη της Ξάνθης, η οποία αν και ζώνη μικρής επικινδυνότητας, έχει ιστορικά στοιχεία μεγάλων σεισμών και
 • στην πόλη των Γρεβενών λόγω σεισμικότητας, γεωλογίας και ύπαρξης αναγραφών σεισμικών κινήσεων.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις (ΔΡ):

 1. Διοικητική – Οικονομική –Τεχνική Διαχείριση.
 2. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης.
 3. Εργασίες πεδίου – Γεωλογικές και Σεισμολογικές Παρατηρήσεις.
 4. Πειραματικές μετρήσεις πεδίου για συλλογή πρωτογενών γεωτεχνικών στοιχείων.
 5. Ταξινόμηση εδαφών στην Ελλάδα.
 6. Πιστοποίηση αποτελεσμάτων σε θέσεις επιταχυνσιογράφων.
 7. Μετρήσεις μικροθορύβου και πιστοποίηση εδαφικών συνθηκών σε πιλοτικές αστικές θέσεις.
 8. Πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένες αστικές θέσεις για την πρόβλεψη των σεισμικών κινήσεων από σενάρια σεισμών.
 9. Αξιολόγηση της Πράξης – Δημοσιότητα και Διάχυση των αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SITECLASSIFICATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κυρατζή Αναστασία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κλήμης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδουλίδης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
744
Mis:
377335
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ