Βελτίωση Διαπερατότητας Δύσκολων στον Εμποτισμό Κωνοφόρων Ξύλων με Διάνοιξη Μικροοπών με Laser

Abstract: 

 Ο σκοπός της πράξης είναι:

 • να αξιοποιηθεί καλύτερα το ξύλο ελάτης και ερυθρελάτης που παράγεται από τα ελληνικά δάση, να διευρυνθούν οι χρήσεις του και σε εξωτερικές συνθήκες, και να παραχθούν περισσότερα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, και
 • να εξοικονομηθούν εγχώριες πρώτες ύλες σε ξύλο.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

 • Η βελτίωση και ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου αύξησης της διαπερατότητας και διευκόλυνσης.
 • Η εφαρμογή της τεχνικής επιφανειακής διάτρησης με laser σε ξύλο ελάτης και ερυθρελάτης.
 • Ο αποτελεσματικός εμποτισμός του ξύλου ελάτης και ερυθρελάτης με συντηρητικά ξύλου.
 • Η διεύρυνση των χρήσεων των παραπάνω δασοπονικών ειδών.
 • Η μεταφορά και η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας laser σε βιομηχανική κλίμακα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Επιλογή του πειραματικού υλικού (ξύλου) από κορμοτεμάχια ελάτης και ερυθρελάτης.
 2. Ξήρανση και δευτερογενής μηχανική επεξεργασία - Τελικά πειραματικά δείγματα ξύλου.
 3. Ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος laser για διάτρηση των επιφανειών ξύλου.
 4. Διάτρηση επιφανειών ξύλου με δέσμες laser.
 5. Προετοιμασία διατρηθέντων δειγμάτων ξύλου για εμποτισμό.
 6. Εμποτισμός των πειραματικών δειγμάτων ξύλου.
 7. Αξιολόγηση των εφαρμοσθέντων μεθόδων διάτρησης ξύλου με laser και της ποιότητας εμποτισμού.
 8. Επιδράσεις της διάτρησης με laser στις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου.
 9. Μικροσκοπικές και χημικές αναλύσεις για την κατανομή και την εναπόθεσητων εμποτιστικών ουσιών μέσα στο ξύλο.
 10. Δημοσιότητα.
 11. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
WOODLASER
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βουλγαρίδης Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πάσσιαλης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουσταϊζής Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αδαμόπουλος Στέργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1391
Mis:
377333
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΖΩΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ