Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στη Στάθμη και το Κυματικό Κλίμα των Ελληνικών Θαλασσών, στην Τρωτότητα των Παράκτιων Περιοχών και στην Ασφάλεια Θαλάσσιων και Παράκτιων Έργων

Abstract: 

Σκοπός:

H ολοκληρωμένη μελέτη των χαρακτηριστικών των Ελληνικών θαλασσών σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής (ΚΑ), καθώς και των επιπτώσεων της ΚΑ στην τρωτότητα των παράκτιων περιοχών και στη λειτουργικότητα και στην ευστάθεια των θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών.

Στόχοι:

α) Η εκτίμηση και η ανάλυση των αλλαγών του κλίματος του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου (άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, βροχόπτωση), με δεδομένα από σύγχρονα μοντέλα περιοχικής και τοπικής κλίμακας (1961-2100)

β) Η μελέτη της επίδρασης της ΚΑ στο κύμα, στη στάθμη της θάλασσας και στη μετεωρολογική παλίρροια, με χρήση διδιάστατων μοντέλων διάδοσης κυματισμών, αστρονομικής και μετεωρολογικής παλίρροιας

γ) Η ανάλυση και η εκτίμηση των ακραίων τιμών των θαλάσσιων μεταβλητών με συνεκτίμηση της ΚΑ

δ) Η εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στην τρωτότητα των ακτών σε κατάκλιση και διάβρωση

ε) Ο υπολογισμός των πιθανών επιπτώσεων της ΚΑ στη λειτουργικότητα και στην ευστάθεια των θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών.

Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ1. Κλιματικές προβλέψεις με Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα για τις Ελληνικές θάλασσες

ΠΕ2. Προσομοίωση του ύψους κύματος, της μετεωρολογικής παλίρροιας και της στάθμης της θάλασσας συνεκτιμώντας την ΚΑ

ΠΕ3. Εκτίμηση των μετεωρολογικών και θαλάσσιων ακραίων τιμών συνεκτιμώντας την ΚΑ

ΠΕ4. Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση

ΠΕ5. Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στις παράκτιες και τις θαλάσσιες κατασκευές

ΠΕ6. Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

ΠΕ7. Αξιολόγηση της πράξης

 

CCSEWAVS/ MIS 377329

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CCSEWAVS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πρίνος Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τολίκα Κωνσταντία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τράγου Ελένη-Ανθή
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αθανασούλης Γεράσιμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
296
Mis:
377329
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-4ΛΛ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ