Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων

Abstract: 

Την τελευταία δεκαετία οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις (MKO) στην Ελλάδα εμπλέκονται oλοένα και περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εκτείνονται από την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας ως τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη παρουσία και η διευρυνόμενη δραστηριοποίησή τους, ωστόσο, συνοδεύονται από μια παράλληλη μεγέθυνση της καχυποψίας για τα κίνητρα, τους στόχους και τα αποτελέσματα της δράσης τους. Οι ΜΚΟ στην Ελλάδα συχνά κατηγορούνται για ιδιοτελείς σκοπούς, «κρυφές ατζέντες», κακή διαχείριση, διαφθορά, και, κυρίως, για έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ελληνικών ΜΚΟ με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Να εξεταστεί κατά πόσο η κριτική έναντι των ελληνικών ΜΚΟ είναι βάσιμη.
  2. Να προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, λογοδοσίας, αντιπροσωπευτικότητας και διαφάνειας των ΜΚΟ.
  3. Να αξιολογήσει τις ελληνικές ΜΚΟ με συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
  4. Να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 
ENGO/ MIS 377323
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ENGO-Greece
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χουλιάρας Αστέρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παγουλάτος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Απόστολος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φραγκονικολόπουλος Χρήστος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1311
Mis:
377323
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
373 346.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-59Ξ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ