Προτομή: Προσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική Μετάδοση

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – ΠΡΟΤΟΜΗ: ΠΡΟσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική Μετάδοση θα εκτελεστεί ως εξής:

  • Υποέργο 1: «ΠΡΟΤΟΜΗ: ΠΡΟσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική ΜετάδοσΗ».
  • Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού».

Η βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών στοιχείων/εξαρτημάτων έχει καταστήσει εφικτή την έρευνα για μετάδοση δεδομένων με ρυθμούς μεγαλύτερους των 10 και 40 Gb/s. Ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την προτιμώμενη τεχνολογία για μετάδοση πολλαπλών καναλιών σε μεγάλες αποστάσεις (εκατοντάδες χιλιόμετρα) όπως είναι απαραίτητο σε δίκτυα κορμού.

Παράλληλα, όσον αφορά στη μετάδοση στην ίνα, η συνεχής αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού έχει να αντιμετωπίσει όλο και περισσότερα και πολύπλοκα φαινόμενα. Επίσης, σημαντικό ζητούμενο είναι η δυνατότητα αναβάθμισης υπαρχόντων καναλιών των 10 Gb/s σε μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης με απλό τρόπο χωρίς αλλαγή της υποδομής μετάδοσης. Παράλληλα χρειάζονται οπτικά και ηλεκτρονικά προσαρμοστικά συστήματα για να βελτιώσουν την απόδοση των γραμμών μετάδοσης που έχουν σχεδιαστεί για ρυθμό δεδομένων 10Gb/s σε επίπεδο που να επιτρέπει την χρήση σε υψηλότερους ρυθμούς με αποδεκτή ποιότητα.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων των συστημάτων μετάδοσης και η αναζήτηση βέλτιστών λύσεων για υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης.

Ο Στόχος της πράξης είναι:

  • να μελετηθούν οι τεχνικές οπτικής μετάδοσης σε συνδυασμό με συστήματα οπτικής και ηλεκτρονικής ισοστάθμισης με τελικό αποτέλεσμα την υλοποίηση δικτύων κορμού με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά μεταδιδόμενο bit, και
  • να αναπτυχθούν περαιτέρω τα οπτικά και ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία οπτικών δικτύων ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλού κόστους υποδομή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
PROTOMI
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γλέντης Γεώργιος-Όθων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταύδας Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδωρίδης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1360
Mis:
377322
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΕΟΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ