Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διαφόρους Τύπους Διγλωσσίας

Abstract: 

Η πράξη:«ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ».

Ο Σκοπός της πράξης είναι να εξετάσει τις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες δίγλωσσων ατόμων, την επίδραση του εκπαιδευτικού πλαισίου και του τύπου διγλωσσίας του ατόμου στη διαμόρφωση των ικανοτήτων αυτών.

Οι στόχοι της πράξης είναι να επιτευχθεί προσέγγιση τριών γνωστικών αντικειμένων, της γλωσσολογίας, της (γνωστικής) ψυχολογίας και της γλωσσικής εκπαίδευσης στην περιγραφή και ανάλυση της εικόνας του δίγλωσσου ατόμου. Ειδικότερα, θα προσδιοριστεί

  • η σχέση της διγλωσσίας με τις γνωστικές δεξιότητες,
  • η επίδραση της μονο-/δίγλωσσης εκπαίδευσης, και
  • η επίδραση του είδους γλωσσικής εκπαίδευσης στην εξάλειψη των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στους τύπους διγλωσσίας.

Δράσεις:

  1. Γλωσσική Ικανότητα και Γλωσσική Επεξεργασία στη Διγλωσσία
  2. Μνήμη Εργασίας, Εκτελεστικές Λειτουργίες και Μεταγνώση στη Διγλωσσία
  3. Τύποι Γλωσσικής Εκπαίδευσης για Δίγλωσσα Παιδιά
  4. Τύποι Δίγλωσσων Ατόμων
  5. Δικτυακός Τόπος Διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη Διγλωσσία
  6. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BALED
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπαμπλέκου Ζωή
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αγαθοπούλου Ελένη
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παναγιωτίδης Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
647
Mis:
377313
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ