Μελέτη της Βιοδραστικότητας των Αιωρούμενων Σωματιδίων της Ατμόσφαιρας σε Σχέση με το Μέγεθος, τη Μορφολογία και τη Χημική τους Σύσταση

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ. - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ,  Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ θα εκτελεστεί ως εξής:  Υποέργο 1:"ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ. - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ,  ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ".

Ο Σκοπός της πράξης είναι να εφαρμοσθεί μία μεθοδολογία ελέγχου της επικινδυνότητας των σωματιδίων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι η διευρεύνηση της σχέσης της με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την προέλευση των σωματιδίων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Επικαιροποίηση δεδομένων - Σχεδιασμός έργου.
 2. Συλλογή και επεξεργασία σωματιδιακών κλασμάτων  από τον ατμοσφαιρικό αέρα και πηγές εκπομπής για χημικές και τοξικολογικές αναλύσεις.
 3. Μετρήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών των σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα και σε πηγές εκπομπής
 4. Προσδιορισμός της χημικής σύστασης των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού  αέρα και πηγών εκπομπής.
 5. Μορφολογική και ορυκτολογική ανάλυση των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αέρα και πηγών εκπομπής.
 6. Προσδιορισμός της σύνθεσης και αφθονίας των αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών.
 7. Προσδιορισμός της οξειδωτικής δραστικότητας των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αέρα και πηγών εκπομπής.
 8. Προσδιορισμός in-vivo της ικανότητας των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αέρα και πηγών εκπομπής να προκαλούν πνευμονική φλεγμονή.
 9. Προσδιορισμός της κυτταροτοξικότητας που προκαλείται από τα σωματίδια του ατμοσφαιρικού αέρα και πηγών εκπομπής
 10. Προσδιορισμός της μεταλλαξιγόνου δραστικότητας των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αέρα και πηγών εκπομπής.
 11. Προσδιορισμός και αξιολόγηση του βαθμού των υπερμικροσκοπικών μορφολογικών μεταβολών κυτταρικών σειρών και αλλοιώσεων του πνευμονικού επιθηλίου (BAL).
 12. Συντονισμός των  συνεργαζόμενων ομάδων - Παρακολούθηση της προόδου του έργου
 13. Δημοσιότητα
 14. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BIOACTAIR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σαμαρά Κωνσταντινή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαμαράς Ζήσσης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουστάκα-Γούνη Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πανταζάκη Αναστασία
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιαλιάρης Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Εμμανουήλ-Νικολούση Ελπίδα-Νίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
637
Mis:
377304
Προϋπολογισμός:
587 664.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ