Γενωμική και Λειτουργική Προσέγγιση για την Κατανόηση της Ανθεκτικότητας Εντόμων και Ακάρεων Γεωπονικού Ενδιαφέροντος στα Εντομοκτόνα

Abstract: 

Η πράξη:«ΘΑΛΗΣ–Πανεπιστήμιο Κρήτης–Γενωμική και λειτουργική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθεκτικότητας εντόμων και ακάρεων γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1:«Γενωμική και λειτουργική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθεκτικότητας εντόμων και ακάρεων γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα».

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του αλευρώδη και του τετράνυχου που παρουσιάζουν πολυ σημαντικό πρόβλημα διεθνώς.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η κατανόηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και αναγνώριση γονιδίων και πρωτεϊνών που εμπλέκονται στο φαινότυπο, την ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας των T.urticae και B.tabaci.
 2. Γενωμική/μοριακή ανάλυση των μηχανισμών ανθεκτικότητας για τον εντοπισμό γονιδίων/μεταλλαγών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα.
 3. Μέτα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση με RNAi των γονιδίων που εντοπίστηκαν.
 4. Λειτουργική έκφραση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των πρωτεινών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα.
 5. Ανάπτυξη απλών μοριακών διαγνωστικών για την ανίχνευση/παρακολούθηση βιοτύπων και μεταλλαγών ανθεκτικότητας.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Χαρακτηρισμός μηχανισμών ανθεκτικότητας στα είδη B.tabaci και Tetranychus urticae, με έμφαση σε εντομοκτόνα νέας γενιάς.
 2. Μοριακή ανάλυση της ανθεκτικότητας με την χρήση κλασικών και γενωμικών τεχνικών.
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας RNAi για την αξιολόγηση του ρόλου γονιδίων των εχθρών στόχων στην ανθεκτικότητα.
 4. Λειτουργική έκφραση και χαρακτηρισμός γονιδίων που εμπλέκονται στην ανθεκτικότητα-έλεγχος για τον εντοπισμό παρεμποδιστών των ενζύμων αποτοξικοποίησης.
 5. Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακής διαγνωστικής πλατφόρμας για την ανίχνευση/ παρακολούθηση βιοτύπων και μεταλλαγών ανθεκτικότητας.
 6. Διαχείριση ερευνητικού προγράμματος.
 7. Δράση της αξιολόγησης της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
IResGR
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βόντας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ιατρού Κώστας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοκκινίδης Μιχάλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σκάβδης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
393
Mis:
377301
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-4ΣΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ